تعبیر خواب کارد

تعبیر خواب کارد

با تعبیر خواب کارد یا چاقو از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

ابن سیرین گوید اگر کسی در خواب بیند چاقو در دست داشت و دانست که ملک اوست دلیل که او را پسری آید و اگر بیند با کارد سلاحی دیگر داشت دلیل بزرگی بود و بعضی می گویند تأویلش آنکه غلام حبشی بخرد.

جابر می گوید اگر در خواب بیند که کارد از غلاف بکشید دلیل که زنش پسری آورد. اگر بیند کارد در غلاف بشکست دلیل که پدر او یا یکی از خویشان او بمیرد. اگر بیند به کارد چیزی می تراشید که بیکاری مردم کند. اگر بیند گرد وی زنگ یا عیبی در وی پیدا شد دلیل بر نقصان مال است.

حضرت صادق (ع) فرماید دیدن کارد در خواب بر شش وجه است اول محبت دوم فرزند سوم ظفر چهارم پناه پنجم توانایی ششم ولایت.


بیشتر بخوانید: تعبیر خواب سنگ


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 − 1 =

پست بعدی

سالاد فصل با طعم توت فرنگی

پ آگوست 8 , 2019
سالاد فصل با طعم توت فرنگی با آموزش سالاد فصل […]
سالاد فصل با طعم توت فرنگی

ممکن است بپسندید