جیران یکی از سایتهای تفریحی محبوب در ایران می باشد که از بخشهای مختلفی تشکیل شده است.