0

تعبیر خواب چاه

تعبیر خواب چاه

تعبیر خواب چاه

با تعبیر خواب چاه و چاه کندن از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

تعبیر خواب چاه

ابن سیرین گوید چاه در اصل تأویل زن است. اگر بیند که در جایگاهی چاه می کنند دلیل که زن خواهد. اگر بیند بکندن چاه کسی او را مدد می کرد دلیل که میان او و آن زن کسی متوسط است و خواهد که به مکر و حیله آن زن را به زنی وی دهد زیرا که کندن چاه مکر و حیله است و در امثال گویند که فلان چاه برای فلان می کند یعنی با وی بدی و مکر خواهد کرد و آب چاه در خواب مال زن است اگر کسی بیند که از چاهی آب خورد دلیل که مال زن بخورد و اگر از چاهی آب خورد که از خشت پخته برآورده بود هم دلیل بر مال زن کند.اگر بیند کسی چاه کند و آب برنیامد دلیل که زنی درویش خواهد.

کرمانی گوید اگر بیند آب چاه خوردن به طعم خوش است دلیل که مال زن به کراهت بستاند. اگر بیند آب چاه گرم همی خورد دلیل که به جهت مال زن جفا یابد و به قول بعضی از معبران بیمار شود و اگر بیند که آب چاه خنک و خوش بود دلیل که از زن خیر و منفعت بیند و اگر بیند آب چاه بسیار بود دلیل که زند جوانمرد و سخی است و اگر بیند آب چاه اندک است دلیل که زن سفله و دون است. اگر بیند چاه بکند و آب زود برآمد دلیل که زن بیمار شود ومال خود رد بیماری بخورد. اگر از چاه آب سیاه برآمد یا کبود دلیل که غم و اندوه رسد  و اگر بیند از چاه آب سفید برآمد دلیل که میراث یابد و اگر بیند که آب چاه به قعر فرو رفت وهیچ نماند دلیل که زن هلاک شود و مالش تلف گردد و اگر بیند چاه در زیر زمین فرو رفت هم دلیل بود بر هلاک زن.


بیشتر بخوانید: تعبیر خواب درخت


کرمانی گوید اگر کسی بیند دلو در چاه کرد تا آب برآورد، دلو در چاه افتاد و ریسمان گسسته شد دلیل که او را فرزندی آید ناتمام.

دانیال (ع) گوید اگر کسی بیند در جایگاهی معروف چاهی می کند دلیل که با کسان خود مکر و حیله سازد و به قول بعضی از معبران کندن چاه و بر آمدن آب حکم نکاح دارد. اگر بیند که چاه از بهر کسی دیگر کند دلیل که او متوسط بود کسی را به نکاح دارد اگر بیند آب از چاه می کشید دلیل که به مکر و حیله مال جمع کند خاصه چاه خود کنده باشد. اگر بیند به دلو آب همی کشید و در سبو می ریخت دلیل که مال خود نیکو نگاه دارد و اگر بیند آن آب را که برکشید بر زمین ریخت دلیل که مال را نفقه کند به خیر و اگر در چاه افتاد دلیل که در مکر و حیله افتد و اگر بیند باغ را آب همی داد دلیل که مالی که حاصل کرده است زن خواهد یا کنیزک خرد. اگر یبیند که در آب باغ میوه بود دلیل که او را فرزندی آید و بعضی گویند که اگز بیند باغ را آب همی داد دلیل که با زن خود مجامعت کند واگر بیند آب بر چاه آمد و روان شد دلیل که زنی توانگر به زنی خواهد و از آن زن او را مال و نعمت حاصل شود.

حضرت صادق(ع) فرماید دیدن چاه در خواب بر شش وجه باشد. اول زن دوم کنیزک سوم عالم چهارم توانگری پنجم مکر ششم مکر و حیله و مرد چاه کن در خواب مکر و حیله است.


مطالب مرتبط: تعبیر خواب آب


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر