0

تعبیر خواب سبزه و فضای سبز

تعبیر خواب سبزه و فضای سبز

با تعبیر خواب سبزه و فضای سبز از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.


ابن سیرین گوید که سبزه در خواب دین باشد خاصه در وقت خواب. اگر بیند که زمینی داشت و در آن سبزه بسیار داشت دلیل است بر ستر و پاک دینی او. اگر بیند که در آن زمین نباتهای مجهول بود که آن را نشناخت و در آن به تعجب نگاه می کرد و دانست آب و زمین مالک او است این جمله دلیل بر دین و دیانت و پرهیزکاری باشد اگر بیند در آن زمین گیاهان معروف بود چون سیب و غیر آن دلیل کند بر فراخی نعمت و روزی حلال. اگر بیند سبزه تلخ و مجهول بود تأویلش به خلاف این باشد اگر بیند که سبزه معروف است و می خورد و به طعم شیرین است دلیل کند بر فراخی نعمت و روز حلال.

جابر گوید خوردن سبزه به خوا به وقت خود دلیل بر زهد و ورع کند.

این سیرین گوید که دیدن سبزه دلیل بر سلامتی بود ار بیند در میان سبزه زاری مقیم شد دلیل در راه دین مقیم گردد و ارگ مرده در میان سبزه زار بیند دلیل بر نیکویی احوال و عاقبت کار او است و ثواب آخرت یابد و سبزه زار را هر چند سبزتر پاکیزه تر و داند که ملک اوست دلیل کند بر پاکی دین او و ورع او اگربیند که سبزه زار خود زرد و پژمرده است تاویلش به خلاف این بود اگر دید سبزه زار ملک دیگران است دلیل که او را صحبت با کسانی افتد که پارسا و با روع باشند اگر به خلاف این بیند دلیل که صحبت او با ناکسان افتد.

حضرت صادق(ع) فرمایند که سبزه در خواب بر چهار وجه بود اول راه اسلام دوم دین سوم اعتقاد پاک و چهارم ورع و پرهیزکاری.


موارد پیشنهادی


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر