0

تعبیر خواب خون

تعبیر خواب خون

تعبیر خواب خون

با تعبیر خواب خون، خون دماغ شدن، زخمی شدن از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

تعبیر خواب خون
ابن سیرین گوید اگر بیند که بی جراحت خون از تن او آمد دلیل که اگر رشوه ستاننده بود رشوه ستاند و اگر نستاند او را زیان رسد و اگر بیند که در تن وی جراحتها بود و از آن جراحتها خون همی رفت دلیل است او را زیان و غم و اندوه رسد و اگر بیند کسی او را به شمشیر بزد و خون روان شد دلیل که بر وی زبان خلق دراز گردد و او را در آن ثواب است و اگر بیند از جایگاهی که زخم است خون بیرون آمد و جامه و تن او آلوده شد مالی است که به حرام حاصل کند.


موارد پیشنهادی


کرمانی گوید اگر بیند که خون همی خورد دلیل است مال حرام خورد یا خون ناحق کند و اگر زننده مجهول است و اندامی از اندامهای او ببرد چنانکه آن اندام از وی جدا شود دلیل است زننده زخم سفر کند. اگر بیند که در تن او سوراخی بود که از آن سوراخ خون روان شد و جامه او را آلوده کرد دلیل که او را بقدر آن مالی حرام رسد و اگر بیند که آن خون از زخم و جراحت نیامد آن جراحت تازه بود دلیل که در مال او نقصان آید یا از کسی سخنی سخت شنود او را در آن ثواب است زیرا که خون بر گناه باشد که از تن او بیرون آمد. اگر بیند که از قضیش خون بیرو آمد دلیلست او را فرزندی از شکم مادر بیفتد و اگر که مقعدش خون بیرون آمد چنانکه تنش آلوده شد دلیلست بقدر آن مالی حرام حاصل کند و اگر بیند که از بن دندان او خونی بیرون آمد دلیلست از خویشانش به او غم و اندوه رسد.

جابر مغربی گوید اگر بیند که در جایی در خون افتاد دلیل است به خون ناحق مبتلا شود و اگر بیند که در شهری یا کوچه خون همی رفت دلیل کند بر خون ریختن بسیار در آن موضع اگر بیند که ناودانهای خون همی رفت دلیل است هم در آم موضع خون بسیار ریخته گردد.

دانیال (ع) گوید اگر بیند که خون بسیار از بینی او بیرون آمد و ضعیف نشد دلیل کند بر یافتن مال حرام خاصه که جامه او به خون آلوده گردد و اگر بیند که خون اندک فرود آمد و قوت ضعیف شد و جامه آلوده نشد دلیل است که درویش گردد و مالش را نقصان افتد و اگر بیند که قوت بر تن او آمد دلیل بر یافتن مال حرام کند.


بیشتر بخوانید: ظروف مسی آری یا نه


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر