اعمال روز عرفه

اعمال روز عرفه با اعمال روز عرفه از بخش مذهبی سایت تفریحی جیران همراه باشید. روز نهم (روز عرفه)شب دهم براى روز عرفه چند عمل وارد شده است: 1ـ روزه گرفتن; که پاداش فراوانى دارد. ولى اگر روزه در ادامه مطلب