0

تعبیر ریش در خواب

تعبیر ریش در خواب

تعبیر ریش در خواب

با تعبیر ریش در خواب  و ریش سیاه و سرخ و سفید از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

تعبیر ریش در خواب
ابن سیرین گوید ریش درخواب آرایش مردان است و کدخدائی او بود و در خبر است که حق تعالی را فرشته ایست که تسبیح او این است “سبحان من تزین الرجال باللحی و النساء بالذوائب” یعنی پاکست آن خداوندی که مردان را به بار است به ریشها و زنان را به گیسوها و اگر کسی ریشهای خود را دراز بیند به اندازه دلیل که کار و کدخدائی او ساخته گردد اما چون درازی وی از ناف گذشته باشد دلیل بر غم و اندوه کند و اگر بیند ریش خود را به ناخن پیری می ساخت دلیل است کدخدایی خویش تیمار دارد و اگر بیند ریش را خضاب می کرد و خضاب نمی پذیرفت دلیل که حال خویش را به مردمان نپوشد اگر بیند که ریش خود را بر زمین می کشید دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد اگر بیند همه ریش را بریده است دلیل هم بر زیان مال و هم بر زیان حرمت اگر ریش خود را کوسه بیند حرمت و مالش کم گردد.


موارد پیشنهادی


کرمانی گوید اگر بیند ریش او سیاه و سرخ بود دلیل است او را داوری افتد به شغل کدخدائی. اگر بیند ریش او سفید گشته است دلیل که آهستگی و بردباری او زیاده گردد و لکن غمگین شود و اگر بیند به دندان ببرید دلیل است اهل بیت او را زیان رسد اگر بیند که ریش آینه شود دلیل که کدخدایی و زینت او ساخته گردد اگر بیند که ریش او از بیماری فرو ریخت دلیل است او را از مرگ مفاجات بیم بود و آبرو و مالش برود اگر بیند که ریش را شانه می کرد و بخورد و گلاب بر وی می زد دلیل که کسی را شغل کند و مردمان را شکر باشد.

جابر گوید اگر بیند ریش او دراز شد چنانکه در زیر ناف او بود دلیل است درویش و وام دار گردد یا غم و اندوه به وی رسد.

بعضی از معبران گویند اگر کسی ریش خود را دراز بیند نه چنانکه تا ناف بود دلیل که مال یابد اگر کسی ریش خود را به اندازه بیند چنانکه ریش پدرش بود دلیل است از پدر میراث یابد اگر بیند که دست در ریش خود کرد و پاره بر گرفت فرا کرد و آنرا بینداخت دلیل که مالش از دست برود اگر بیند که پاره از ریش در چیزی نهاده و نگاه داشته بود دلیل است مال خود را نگاه دارد و به کس ندهد.

دانیال (ع) گوید اگر بیند که ریش او کوتاه و کوچک بود دلیل است وام او گذارده گردد و اگر غم بود بی غم گردد و اگر بیند ریش او تراشیده است دلیل که از بهره معیشت ذلیل گردد. اگر بیند که ریش او بر زمین افتاده بود دلیل که زود هلاک گردد. اگر بیند ریش او کنده شده است دلیل که حرمتش بشود حقیر و خوار گردد اگر بیند که کسی سر و ریش او را بسترد دلیل که حرمت و آبروی او برود اگر بیند که موی سفید از ریش خود برکند دلیل است مخالفت سنت پیغمبر کند.

اسمعیل اشعث گوید اگر بیند کسی او را در حرم به وقت موسم سر بتراشید دلیل که اگر وام دارد وام او گذارده گردد و اگر غمگین است شادمان شود اگر بیند که بی سببی اندک ریش او می افتاد چنانکه نقصان دوری ظاهر گردید دلیل است از رنج و سختی فرج یابد. اگر بیند که ریش او تمام سفید گردید و هیچ ساهی در وی نبود دلیل که لختی از حرمت و جهش نقصان گردد و اگر بیند ریش او تمام بتراشیدند که جایگاه روی و ریش او خسته بود دلیلست حرمت و جاه او نقصان گردد اگر زنی بیند که او را ریش بود دلیل که غمگین و مستمند بود و باشد که کاری کند که از آن رسوا شود و اگر بیند مردی زن او را ریش است دلیل که آن زن هرگز فرزند نیاورد و اگر او را فرزند بو دلیل است که محتشم قوم خویش گردد و اگر کودکی نابالغ خود را به ریش بیند بر غم و اندوه وی کند اگر بیند که کسی ریش او را می گرفت و می کشید دلیل است که کسی مال او را به میراث ستاند و بخورد اگر وی ریش کسی را بگرفت و می کشید که مال آن کس را به میراث بستاند.

حضرت صادق (ع) فرماید دیدن ریش در خواب بر ده وجه است اول تیغ دوم عز و جاه. سوم مرتبه چهارم هیئت پنجم منزلت و مرمت ششم نیکویی هفتم تزویج هشتم مال نهم فرزند دهم گرامی شدن

ابن عباس گوید ریش ستردن به خواب حاجبان و ترساندگان و زندانیان رانیکو بود و توانگران و جوهری و خداوند نعمت را بد است.


بیشتر بخوانید: آثار و برکات سوره جمعه


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 + 11 =

مشاهده بیشتر