0

تعبیر خواب سوره های قرآن (سری1)

تعبیر خواب سوره های قرآن (سری1)

تعبیر خواب سوره های قرآن (سری1)

تعبیر خواب سوره های قرآن (سری1) و تعبیر سوره حمد و سوره بقره و آیه الکرسی و سوره آل عمران و سوره نساء و سوره مائده و سوره انعام و سوره اعراف را از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

تعبیر خواب سوره های قرآن (سری1)
سوره حمد:

این سیرین گوید اگر کسی بیند سوره فاتحه خواند دلیل که عمرش دراز بود و کارش بر ایمان بود.

سوره بقره:

ابن سیرین گوید اگر کسی بیند سوره بقره خواند تأویلش عمر دراز بود و بر بلاها صابر بود.

کرمانی گوید سوره بقره کامکاری بود و خواندن او در خواب از دشمنان نجات بود.

حضرت صادق(ع) فرماید صادق القول گردد.


موارد پیشنهادی


آیه الکرسی:

اگر بیند آیه الکرسی خواند دلیل که از آفتها ایمن شود و کارش بالا گیرد.

کرمانی گوید اگر درویش بود توانگر شود و اگر بیمار بود شفا یابد و اگر غمگین است شادمان شود و اگر بنده بود آزاد گردد.

حضرت صادق (ع) فرماید که خداوند جاه و رفعت شود.

سوره آل عمران:

این سیرین گوید اگر بیند سوره آل عمران می خواند دلیل که از همه بدیها پاک شود و نزد خلق ستوده شود.

کرمانی گوید عاقبتش نیکو شود و در عقبی نجات یابد.

حضرت صادق(ع) فرماید دینش قوی شود.

شهد الله:

ابن سیرین گوید اگر بیند شهدالله می خواند به قضای خدای تعالی راضی باشد و خالص از این جهان برود.

کرمانی گوید امانتی که دارد بگذارد و مردمان او را عزیز دارند.

حضرت صادق (ع) فرماید مراد دو جهان یابد و در راه دین یگانه گردد.

این سیرین گوید اگر بیند که آیه قل اللهم می خواند دلیل که پادشاهی و عز و جاه یابد.

کرمانی گوید که هر امیدی که دارد بیابد حضرت صادق (ع) فرماید که حاجتهای او روا شود.

سوره نساء:

این سیرین گوید هر که سوره نساء در خواب خواند دلیل که میراث یابد و خویشان و اهل بیت او بسیار گردند.

کرمانی گوید مال و رفعت یابند.

حضرت صادق (ع) فرماید که حاجتهای او روا شود و پرهیزکار باشد و از خویشان میراث یابد.

سوره مائده:

ابن سیرین گوید اگر بیند سوره مائده می خواند دلیل که بر اهل آن دیار شرف و بزرگی یابد.

کرمانی گوید خواند مائده در خواب دلیل بر زیادتی مال و نعمت کند و خیرات دو جهانی یابد.

حضرت صادق (ع) فرماید خواندن مائده به خواب دلیل بر صحت تن و درستی کار و قوت شغل کند.

سوره انعام:

این سیرین گوید اگر بیند سوره انعام می خواند سعادت دنیا و آخرت یابد.

کرمانی گوید چهارپایان بسیار او را حاصل شود.

حضرت صادق(ع) فرماید که توفیق به احسان و سخاوت کردن یابد.

سوره اعراف:

این سیرین گوید اگر بیند سوره اعراف می خواند دلیل که در دین مؤمن و خالص شود و خاتمه اش محمود بود.

کرمانی گوید سوره اعراف در خواب خواند از این جهان بیرون نرود تا کوه سینا را زیارت کند.

حضرت صادق (ع) فرماید همه خلق از او خوشنود شود.


بیشتر بخوانید: فضیلت و برکات خواندن آیه الکرسی


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 5 =

مشاهده بیشتر