0

تعبیر خواب بانگ نماز

تعبیر خواب بانگ نماز

تعبیر خواب بانگ نماز

با تعبیر خواب بانگ نماز از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

تعبیر خواب بانگ نماز

ابن سیرین گوید هر بنده مصلح و مؤمن و مستور چون بیند در جایگاهی معروف بانگ نماز شنود یا بانگ نماز دهد دلیل حج بیت الله بگذارد.اگر بانگ نماز در جایگاهی مجهول بود مکروهی و ناپسندیده بدو رسد و اگر این خواب را مردی فاسق دید دلیل که او را به دزدی گیرند و اگر دید بانگ نماز را از مسجد یا از مناره دهد دلیل که مردمان را به خدا می خواند و اگر دید در بستر ختنه بانگ نماز می داند دلیل که با زن خود الفت دارد و اگر دید بانگ نماز در خانه خود می داد دلیل که مفلس و درویش گردد و گویند کسی از اهلبیت او هلاک شود و اگر دید بانگ در چاه یا در سردابه می داد دلیل که آنکس زندیق یا منافق است و اگر دید که بانگ نماز در کوچه می دارد دلیل بر جاسوسی کند.

کرمانی گوید اگر مردی بیند با زن خود بانگ نماز می داد دلیلست که از دنیا رحلت کند به زودی و اگر دید در کلمه ها بانگ نماز زیادت و نقصانی داد دلیل که بر مردمان ستم و بیداد نماید اگر دید کودکی بانگ نماز می داد دلیل که پدر و مادر را وداع گوید و اگر بیند بانگ نماز در گرمابه می داد دلیل بدحالی او بود در دین و دنیا اگر دید بانگ نماز در قافله یا رد لشگرگاه می داد تأویلش بد است و اگر بیند مجوسی در زندان بانگ نماز می داد و اقامه کرد از زندان رهایی یابد و اگر بیند بانگ نماز به لهو و بازی می داد دلیل که هلاک شو و اگر دید بر سر کوهی بانگ نماز می داد دلیل که پادشاه سخن راست گوید و او را به خدای تعالی خواند و اگر دید در مناره بانگ نماز می داد دلیل که بزرگی و فرمانروایی یابد و اگر بیند در کنج خانه بانگ نماز دارد دلیل که در کار حق خیانت کند و اگر بیند در سردابه بانگ نماز دارد دلیل که به سفر زود شود و در آن سفر رنج و بلا کشد و دیر بماند و اگر دید در میان کوهی بانگ نماز کرد دلیل که در میان قویم ستمگر گرفتار آید با وی خیانت کنند و اگر بیند بر کرسی یا بر تختی نشسته بود یا ایستاده و به لهو بانگ نماز می کرد دلیل که عقل از او زایل شود و اگر دید دیگری بانگ نماز کرد و او بشنید دلیل که به کار عبادت و طاعت کاهل است و کسی او را به خدای تعالی خواند و اگر بیند بانگ اقامت شنود دلیل که در کارهای حق توفیق یابد.

حضرت صادق(ع) فرماید بانگ نماز در خواب در دوازده وجه است اول حج دوم سخن سوم فرمانروایی چهارم بزرگی پنجم ریاست ششم سفر هفتم بر بدن هشتم مفلسی نهم خیانت دهم جاسوسی یازدهم منافقی و بد دینی دوازدهم بریدن دست.


مطالب پیشنهادی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × چهار =

مشاهده بیشتر