تعبیر زن در خواب

تعبیر زن در خواب

با تعبیر زن در خواب و خانم زیبا و پیرزن از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

تعبیر زن در خواب
ابن سیرین گوید خانم جوان در شادی و مقصود مرد باشد و زن پیر دنیا باشد و شغل این جهان و نیز دیدن زنان در خواب شادی و مقصود مرد باشد و شادی دیدن زنان بر قدر و نیکویی و جمال و فربهی و لاغری و زشتی بود بهترین زنان را که در خواب بیند زنانی باشند که معروف نباشند و زن خوب فربه فراخی نعمت باشد و زن زشت لاغر قحطی و تنگی بود و زن شادمان آراسته مرادهای این جهانی بود و پیرزن ترش روی چرکین بدحال و بی مراد باشد.


موارد پیشنهادی

تعبیر خواب لباس خواب – جامه خواب

افزایش سایز سینه با ورزش


کرمانی گوید اگر زنی بیند او را چون مردان قضیب بود دلیل که او را فرزند بود یا آبستن شود و فرزند آورد و اگر زنی جوان بیند که پیر شده بود دلیل بر خیر و صلاح دین و دنیای بود اگر زنی بیند که او را قضیب بود مجامعت می کرد دلیل که از او کاری زشت در وجود آید و اگر مردی بیند زنش از سوی پس با او جماع می کرد دلیل است حرمت و بزرگی او زایل شود اگر زنی بیند که مرد شد و جامه مردان را پوشید اگر آن زن مستور بود دلیل که خیر و صلاح او بود و اگر زن مفسد باشد دلیل است بر شر و فساد او.

جابر مغربی گوید که زن مفسد در خواب اهل دنیا بود و اهل صلاح را زیادی صلاح و عام و زن غریب بهتر از زن آشنا باشد که اگر مردی بیند کسی دست درازی با زن او کرد دلیل باشد که اهل آن زن توانگر گردند اگر بیند زن او به نزد مردمان بیگانه به فساد باشد دلیل است بدو منفعت و نیکی رسد وی را یا شوهردار از آن مرد و اگر بیند کسی زن او را نیزه یا شمشیر داد دلیل که پسری آورد و اگر بیند که کسی او را دوا داد دلیل که دختری آورد.

حضرت صادق(ع) فرماید که دیدن زن در خواب بر شش وجه است اول شادی و مقصود دوم دنیا سوم شغل این جهان چهارم فراخی نعمت پنجم قحطی و تنگی ششم توانگری.


جالب است بدانید: آیا این غذاهای سالم باعث افزایش وزن می شوند؟


 

 


 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پست بعدی

مهناز افشار بازیگر ژاپنی شد

پ اکتبر 10 , 2019
مهناز افشار بازیگر ژاپنی شد با مطلب جذاب مهناز افشار […]
مهناز افشار بازیگر ژاپنی شد

ممکن است بپسندید