تعبیر خواب گوسفند

تعبیر خواب گوسفند با تعبیر خواب گوسفند، گوشت گوسفند، بز و میش در خواب از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید. ابن سیرین گوید:  دیدن گوسفند در خواب دلیل غنیمت است اگر بیند که گوسفند می ادامه مطلب