0

تعبیر خواب گوسفند

تعبیر خواب گوسفند

تعبیر خواب گوسفند

با تعبیر خواب گوسفند، گوشت گوسفند، بز و میش در خواب از بخش تعبیر خواب از سایت تفریحی جیران همراه باشید.

تعبیر خواب گوسفند

ابن سیرین گوید:  دیدن گوسفند در خواب دلیل غنیمت است اگر بیند که گوسفند می چرانید دلیل بر قومی مهتری یابد اگر بیند که گوسفند بسیار داشت و دانست که ملک اوست دلیل است که نعمت بسیار حاصل کند اگر ببیند که گوشت گوسفند پخته می خورد دلیل که به قدر آن غنیمت یابد. اگر بیند که گوسفند را بکشت دلیل که بر دشمن ظفر یابد و مال او را بخورد.

ابراهیم گوید:  اگر در خواب بیند که بز و میشی داشت دلیل که از بزرگی مال حاصل کند اگر بیند که سروهای بز و میش قوی بود دلیل که بیننده خواب توانا شود اگر بیند که بز و میش بسیار داشت و دانست که ملک اوست دلیل است به قدر ایشان از بز و گاو منفعت یابد و نیز گویند بعد هر میشی سالی بزرگی یابد.


بیشتر بخوانید: تعبیر خواب گاو


جابر می گوید: دیدن ماده میش در خواب دلیل بر زنی بزرگ است. اگر بیند که ماده میشی داشت دلیل که زنی بزرگزاده بخواهد اگر بیند که گوسفند با او سخن گفت دلیل است روزی بر وی فراخ شود.

حضرت صادق(ع) فرماید: دیدن گوسفند در خواب پنج وجه است اول مهتری دوم زنی بزرگ سیم مال چهارم فرمانروا پنجم جاه و منفعت یافتن.

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + هشت =

مشاهده بیشتر