آموزش نحوه کاشت درختان

آموزش نحوه کاشت درختان در هزینه های درختکاری فوق العاده موثر است. در عرصه هایی که درختکاری بدون روش کاشت اجرا می شود معمولا چنین عرصه هایی نیاز به واکاری نهالهای خشک شده دارد و ادامه مطلب