تعبیر خواب چاه

تعبیر خواب چاه با تعبیر خواب چاه و چاه کندن از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید. ابن سیرین گوید چاه در اصل تأویل زن است. اگر بیند که در جایگاهی چاه می کنند دلیل که ادامه مطلب