تعبیر خواب سنگ

تعبیر خواب سنگ با تعبیر خواب سنگ، سنگ پرت کردن، سنگ سرخ، سنگ سیاه و سفید از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید. کرمانی گوید در خواب بر دو وجه است اول مال دوم مهتری و هر ادامه مطلب