0

تعبیر خواب سنگ

تعبیر خواب سنگ

تعبیر خواب سنگ

با تعبیر خواب سنگ، سنگ پرت کردن، سنگ سرخ، سنگ سیاه و سفید از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

تعبیر خواب سنگ

کرمانی گوید در خواب بر دو وجه است اول مال دوم مهتری و هر سنگی که نرم بود خیرات و منفعت آن زیادتر بود و هر سنگ که سخت تر بود تأویلش به خلاف این است. اگر بیند سنگ سفید فرا گرفت یا کسی بدو داد دلیل که با مهتری خوش طبع گشاده روی او را صحبت افتد و از او منفعت بیند اگر دید که سنگ سیاه داشت با مهتری کینه دار بدخوی او را صحبت افتد و از او منفعت بیند اگر دید سنگی زرد داشت بر مهتری کینه دار بدخوی وی را صحبت افتد و بدو منفعت به وی رسد. اگر بیند سنگی سرخ داشت دلیل است با مهتری مفسد بدخوی بد خواه او را صحبت افتد و بدو منفعت رسد.

اگر دید که بر کوه شد و سنگهای بسیار دید و از آن سنگها چیزی برگرفت و در دامن نهاد و می نگریست که آن سنگها چه رنگ داشت تأویلش هم بر آن قیاس بود. اگر بیند سنگ سیاه و سفید داشت دلیل که با مردی منافق وی را صحبت افتد وبه قدر آن از وی نفع یابد.

ابن سیرین گوید دیدن سنگها در خواب سختی است در کارها. اگر دید که سنگ در زیر آب جمع می کرد دلیل که مالی چند به مکر و حیله و رنج جمع کند. اگر دید که سنگ از کوه می تراشد دلیل که از مردی بزرگ سخت دل به مکر و حیله مال حاصل کند. اگر دید در میان بیابان سنگ جمع می کرد دلیل که او را به مکر و حیله از سفر مال حاصل شود. اگر دید بر کسی سنگ می انداخت دلیل که به رنج و کراهت از مال خود چیزی به کسی دهد. اگر دید که سنگ ریزه به خانه همی آورد دلیل که به قدر آن مال حاصل کند.

جابر مغربی گوید اگر دید که سنگ بر کسی می انداخت دلیل است وی را تهمت کند به زنا یا به گناه.

حضرت صادق (ع) فرماید سنگ در خواب بر چهار وجه است اول مال دوم مهتر سوم سختی در کارها چهارم کسب و رنج.


بیشتر بخوانید: تعبیر خواب نان


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 14 =

مشاهده بیشتر