عوامل گرمی کانون خانواده

عوامل گرمی کانون خانواده برای گرم نگهداشتن کانون خانواده باید نشاط و آرامش بر فضای منزل حکمفرما باشد با همسر و فرزندان با تبسم و وقار برخورد شود تا اضطراب خاطر و نگرانی از محیط خانه دور ادامه مطلب