0

تعبیر گوشت حیوانات در خواب

تعبیر گوشت حیوانات در خواب

تعبیر گوشت حیوانات در خواب

با تعبیر گوشت حیوانات در خواب از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

تعبیر گوشت حیوانات در خواب
ابن سیرین گوید که دیدن گوشتها به خواب هر چند که پخته تر بیند دلیل است که مال آسان تر بدست آید و آنچه خام خورد دلیل بر مالی است که به زحمت بدست آید و خریدن و فروختن در خواب بد بود.


موارد پیشنهادی


دانیال گوید اگر بیند که گوشت از تن خود می خورد دلیل که غیبت اهل خانه کند.

اگر بیند که گوشت گوسفند پخته می خورد دلیل مال است.

جابر گوید که دیدن گوشت فربه بهتر از گوشت لاغر است.

اگر بیند که گوشت بخرید و به خانه برد دلیل هلاک است.

ابراهیم گوید اگر بیند که گوشت اسب خورد دلیل که از پادشاه منفعت یابد.

اگر بیند که گوشت اشتر می خوردن دلیل که مال یتیمی خورد به رنجوری.

اگر بیند که گوشت پرستو خورد دلیل بر مال اندک است.

اگر بیند که گوشت بز خورد دلیل بر بیماری است و مصیبت.

اگر بیند که گوشت بط خورد دلیل مال است.

اگر بیند که گوشت پلنگ خورد دلیل که درحرب نام آور شود.

اگر دید که گوشت گنجشک خورد دلیل که مال فرزند خورد.

اگر بیند که گوشت تذرو خورد رنجور شود.

اگر بیند که گوشت بوزینه خورد همین است.

اگر دید که گوشت پیل خورد دلیل که از قبل پادشاه مال یابد.

اگر بیند که گوشت جغد خورد دلیل است که مال دزدیده خورد.

اگر بیند که گوشت چکاوک خورد دلیل که مال بسیار یابد.

اگر بیند که گوشت خرگوش خورد دلیل که از زنان میراث یابد.

اگر دید که گوشت خرچنگ خورد دلیل که از زنان مال حاصل کند.

اگر بیند که گوشت دراج خورد دلیل که مال زنی بستاند.

اگر بیند که گوشت راسو خورد دلیل است که مال دزدی خورد.

اگر گوشت روباه خورد دلیل بیماری و ترش است.

اگر بیند که گوشت زاغ خورد دلیل که مال مردی فاسق خورد.

اگر گوشت سنگخواره خورد دلیل است مال ابلهی خورد.

اگر بیند که گوشت سوسمار خورد دلیل که به زحمت یابد.

اگر گوشت سار خورد دلیل که از مسافری راحت یابد.

اگر بیند که گوشت سک خورد دلیل که بر دشمن ظفر یابد.

اگر دید که گوشت سیمرغ خورد دلیل که از بزرگی راحت یابد.

اگر بیند که گوشت شاهین خورد دلیل است از ستمکاری راحت یابد.

اگر بیند گوشت بره خورد دلیل که با گمراهی پیوندد.

اگر دید گوشت شیر خورد دلیل است از سلطانی منفعت یابد.

اگر بیند گوشت طاووس خورد دلیل که مال تمام بود.

اگر بیند گوشت طوطی خورد دلیل است علم آموزد اما او را سود ندارد.

اگر بیند گوشت قمری خورد دلیل که از زنی خوب روی راحت بیند.

اگر بیند گوشت گاو یا گاومیش خورد دلیل منفعت است.

اگر گوشت گاو کوهی خورد دلیل است مال زن یا کنیزک بستاند.

اگر گوشت کبوتر خورد همین دلیل است.

اگر گوشت گربه خورد دلیل است از سفر دور مال حاصل کند.

اگر بیندگوشت کشف خورد دلیل که از عالمی علم آموزد.

اگر گوشت کفتار خورد دلیل که پیره زنی به او جادو کند.

اگر بیند گوشت کلاغ خورد دلیل است از مال مردی بیابانی خورد.

اگر گوشت خرگوش خورد نعمتی بسیار حاصل کند.

اگر بیند گوشت ماهی خورد ماهی خورد دلیل که مال فراوان بدست آورد.

اگر بیند که گوشت ماکیان خورد دلیل است مال کنیزل و خادم خورد.

اگر بیند گوشت مرغ آبی خورد دلیل که بزرگی ولایت یابد.

اگر گوشت نهنگ خورد دلیل که بلائی به وی رسد.

اگر بیند گوشت هدهد خورد دلیل که مال زیرک خورد.

اگر گوشت همای خورد دلیل که از پادشاه راحت یابد.

حضرت صادق (ع) فرماید خوردن گوشت جانوران در خواب بر چهار وجه است اول مال دوم میراث سوم توانگری چهارم مصیبت و دیدن گوشت هر جانوری که حلال بود دلیل بر مال حلال است و آنچه گوشت آن حرام بود مال حرام است.


بیشتر بخوانید: تعبیر خواب قلیه


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − هشت =

مشاهده بیشتر