0

تعبیر سلطان و پادشاه در خواب 

تعبیر سلطان و پادشاه در خواب 

تعبیر سلطان و پادشاه در خواب را از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

تعبیر سلطان و پادشاه در خواب 

پادشاه یا شاه نام فرمانروایی است که در یک گستره پادشاهی بزرگ فرمانروایی می‌کند. پادشاهی گونه‌ای از حکومت است که در آن یک فرد به نام شاه به شیوه همیشگی فرمان می‌راند و همواره پایه خود را از فردی دیگر به ارث برده‌است.

شاهان شایا است در کشورهای گوناگون، سالاری رسا داشته باشند یا این‌که مقامشان تشریفاتی باشد.

به خاندان پادشاهی دودمان یا سلسله گفته می‌شود، شاهی که بر چند شاه دیگر فرمان براند شاهنشاه نام دارد و به زن یک شاه شهبانو گفته می‌شود.


موارد پیشنهادی


پسران یک شاه، شاهپور و دختران او شاهدخت فرنام دارند. بیشتر پسر ارشد یک شاه، پس از مرگ یا برکناری او، برای ادامه پادشاهی آن دودمان برگزیده می‌شود. به پسر ارشدی که در هنگام زندگانی پدر خود جانشین پسین برگزیده شود ولیعهد یا جانشین گفته می‌شود.

کشورهایی که سازمان پادشاهی بر آنان حاکم است، کشورهای پادشاهی نام دارند.

ابن سیرین گوید

اگر بیند سلطان در سرائی یا در مسجدی یا در دهی شد دلیل کند که رنجی و مصیبتی به اهل آن مقام رسد قوله تعالی «ان الملوك اذا دخلوا قریه افسدوها» و اگر بیند در جنگ و خصومت سلطان غلبه کرد دلیل که حاجتی که دارد روا شود و به مقصود رسد.

کرمانی گوید

اگر بیند سلطان دست راست را ببرید دلیل است سوگند دهندش.

اگر دید سلطان جان می کند دلیل که دیوانه شود.

اگر بیند سلطان از تخت یا کرسی بیفتاد یا تخت او بشکست یا اسب او را لگد زد یا شمشیر او بشکست یا کسی از وی بستد یا او را کاری سرزد چنانکه مجروح شد این جمله دلیل بر زوال مملکت او کند.

اگر بیند سلطان شد و در سلطانی دادگر بود دلیل است شرف و بزرگی یابد بر قدر آن عدل و داد که کرده بود.

اگر بیند سلطان بزرگ بساطی گسترده دلیل که مال دنیا بر وی فراخ شود و عمرش دراز بود .

جابر گوید

اگر کسی سلطانی در خوابگاه خویش و شهر را نیکو بیند دلیل که دولت و عز و جاه او زیاد شود.

اگر سلطانی مرده را به خواب بیند گشاده روی و خرم که وی را سخن لطيف گفت دلیل است کارهای او نکو شود و شغلهای مرده زنده گردد .

اگر عزیز مصر را بر آن حال بیند دلیل است عزیز جهان شود .

اگر در شهر خویش سلطانی مهمل بیند دلیل که نفس بر وی خیره شود.


جالب است بدانید: ۱۰ جاذبه ی دیدنی شهر تبریز


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر