تعبیر سخن گفتن در خواب 

تعبیر سخن گفتن در خواب

تعبیر سخن گفتن در خواب را از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

 ابن سیرین گوید

سخن گفتن و شنیدن در خواب تأويل آن از زبانها مختلف باشد اگر بیند به زبان تازی چیزی گفت یا شنید دلیل است با مهتران وی را صحبت افتد و از ایشان عز و جاه یابد.

او از اخبارهای رسول الله (ص) استماع کرد و اگر به زبان فارسی گفت یا شنید دلیل که با مهتران صحبت افتد و از ایشان نیکوئی بیند.


موارد پیشنهادی


اگر بیند به زبان عربی می گفت یا می شنید دلیل است میراث یابد.

اگر بیند که زبان هندو می گفت یا می شنید دلیل است با مردمان بی اصل دون همت او را کاری افتد.

اگر بیند زبان ترکی می گفت یا می شنید دلیل است سخن ناخوش شنود یا بدست بدکرداری گرفتار شود

اگر بیند به زبان قبطی می گفت یا می شنید دلیل که خیر دهاقین شود و با ایشان او را صحبت افتد.

اگر به زبان خوارزمی گفت و شنید می کرد دلیل که خبر مکروه شنود یا به شغلی گرفتار شود.

اگر بیند که به زبان صیقلانی می گفت یا می شنید دلیل که وی را با مردم بی انصاف شغلی افتد.

اگر بیند که به زبان یونانی می گفت یا می شنید دلیل است به علم و حکمت و کلام مشغول شود.

اگر ببیند زبان گرجی می گفت یا می شنید دلیل که به صحبت کسی بدخوی نادان او را غم رسد.

اگر دید که زبانی می گفت یا می شنید که هرگز آن زبان نشنیده بود و ندانست چه گفت و چه شنود دلیل است در کاری متحیر شود و نداند که از آن کار چو نه خلاصی یابد.

کرمانی گوید

اگر به همه زبان سخن می گفت و می شنید دلیل که به همه کار شروع کند و او را از آن کار منفعت باشد.

جابر مغربی گوید

به هر زبانی کسی گوید و شنود تأویل آن صلاح باشد و اگر آن سخن خیر بود و اگر به خلاف این است تأویل آن بر شر و فساد ادا کند و اگر بیند که با اندامی از اندام خویش سخن می گفت دلیل که خویشتن بیند قوله تعالی «یوم تشهد عليهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما كانوا يكسبون»

 


بیشتر بخوانید:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − 7 =

پست بعدی

عکس های دیدنی عمار تفتی و همسرش

ی سپتامبر 27 , 2020
عکس های دیدنی عمار تفتی و همسرش عکس های دیدنی […]
عکس های دیدنی عمار تفتی و همسرش

ممکن است بپسندید