0

تعبیر رگ گشادن در خواب

تعبیر رگ گشادن در خواب

تعبیر رگ گشادن در خواب

تعبیر رگ گشادن در خواب را از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی و سرگرمی جیران باشید.

تعبیر رگ گشادن در خواب

ابن سیرین گوید اگر بیند پیری او را رگ گشاد دلیل که از دشمن سخنی طعنه شنود یا مالش تلف شود اگر بیند رگ زد و خون از او بر آمد دلیل که از جهت سلطانی غمی به وی رسد و به مقدار آن خون زیانی به وی رسد.

کرمانی گوید اگر بیند عالمی او را رگ بگشاد و خون بسیار آمد در طشتی یا طبقی دلیل بود که بیمار شود و مال خود را در بیماری هزینه کند.


موارد پیشنهادی


اسمعیل اشعث گوید که رگ گشادن از دست راست دلیل بر زیادتی مال و خواسته بود و رگ گشادن از دست چپ دلیل بر زبونی کار دوستان بود اگر بیند که کسی معروف او را رگ میزد اگر زن آبستن بود دختر آوردن و اگر آبستن نباشد به دختر آبستن شود.

جابر مغربی گوید اگر بیند رگ زد و خون از وی بیرون آمد دلیل که او سخنی حق گوید اگر بیند کسی او را رگ زد و خون بسیار از وی بیرون آمد چنانکه هیچ خون در تن او نماند دلیل که به زودی بمیرد اگر علتی دارد در مخاطره بود که از آن علت نرهد.

حضرت صادق (ع) فرماید رگ زدن در خواب بر چهار وجه است اول گشایش کارها دوم سفر سوم خصومت چهارم انباری و هم اگر بیند که رگ زد و خون نیامد دلیل بر خصومت اگر خون بیرون آمد دلیل است که بر یافتن مال یا خسران مال کند اگر بیند که تن او بی جراحتی خون آلود شد دلیل که چیزی بدو رسد و

معبران گویند که رگ زدن به خواب چون بیننده مستور بود شادی و خرمی بیند و اگر مستور نباشد دلیل مفارقت و زبان بود او را به مقدار خون رفتن از رگ گشادن ابن سیرین گوید رگهای تن دلیل بر اهل بیننده و خویشان او کند از بهر آنکه رگها در همه تن است اگر بیند از هر رگی قیاس به کسی است رگهای سر و پیشانی دلیل بر مهتران کند و جای دست و بازو دلیل بر برادران و خویشان مادر کند و رگهای پشت دلیل بر خویشان پدر – مای بیرون در آن دلیل بر اهل دودمان کند و رگهای ساق دلیل بر مال و معیشت مردم سے بند رگ بگشاد و آن رگ بریده شد یا خشک شد دلیل که یکی از خویشان وی که بدان تعلق دارد از دنیا رحلت کند.

بعضی از معبران گویند غم و اندوه و مصیبت به خویشان او رسد و باشد که در غربت افتد و از خویشان خود جدا ماند اگر بیند کسی او را رگ زد بر درازی دلیل که از خویشان سخنی زشت شنود و بعضی گویند بر قدر آنکه خون از وی جدا گردید یکی از خویشان او مالش تلف گردد.


بیشتر بخوانید: بررسی رنگ نیلی بر سلامت و دکوراسیون


دانیال (ع) گوید اگر کسی بیند رگ قیفال بگشاد دلیل که کارها بر وی بسته شود اگر بیند رگ با سليق بگشاد همین تأویل دارد اگر بیند که رگ اکحل بگشاد یعنی رگ میان دست دلیل بستگی کارها کند و اگر سائل گوید که از رگ خون می آمد مال یابد و چون گوید که خون از رگ می رفت دلیل که او را زیانی رسد و معبر باید که در لفظ بیننده خواب نگاه کند و تعبیر بر موجب اوکند اگر بیند رگ او تهی و کبود دلیل که وی را اندوهی یا زیانی رسد.

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 + 15 =

مشاهده بیشتر