0

تعبیر درب در خواب

تعبیر درب در خواب

تعبیر درب در خواب

با تعبیر درب در خواب، درب بزرگ، درب خراب از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

تعبیر درب در خواب

دانیال (ع) گوید در خواب دیدن زن است. اگر بیند درهای معروف در برابرش گشاده شد دلیل که درهای نعمت و مال دنیا بر وی گشاده شود. اگر بیند آن درها که گشاده شد بر جانب راه بود که مال و نعمتی که دارد به زودی هزینه کند بر خاص و عام. اگر بیند در سرا در برابرش گشاده شد دلیل که مالی که بدو رسد از جهت پادشاه بر عیال خود نفقه کند. اگر بیند که در سرای او بشکست یا بیفتاد یا ضایع شد دلیل است بر مصیبت و رنج عظیم که بدو رسد.


موارد پیشنهادی


ابن سیرین گوید اگر بیند در سرای کسی بشکست و ببردند و نداند که به کجا بردند دلیل که در محنت و مصیبت افتد صاحب خانه و اگر بیند در سرایش از جایگاه خود زایل شد دلیلش که حال او از نیکی به بدی زایل گردد به سبب اهل او. اگر بیند در سرای او انباشته است که اهل آن حال سرای را مصیبت رسد و اگر بیند در میان سرای او در کوچک بود دلیل که آفتی و مکروهی به عیال او رسد. اگر بیند در سرای او بزرگ و قوی گردید دلیل که بر نیکی اهل و عیال او. اگر بیند در سرایش چنان فراخ بود که هیچ در به آن فراخی نبود دلیل که قومی بی فرمان او در سرای او شوندبه هنگام مصیبت یا به وقت خصومت. اگر بیند حلقه در سرای کسی می جنبانید اگر جوابش داد دعای او مستجاب شود و باشد که گنجی طلب کند و بیاید اگر بیند چون حلقه بجنبانید زود در سرای بگشادند دلیل که حق تعالی البته دعای او مستجاب کند و بر دشمن ظفر یابد.

کرمانی گوید اگر بیند که ددگان درب خانه او می جهند دلیل که جوانان قصد عیال او کنند. اگر دید درخانه او دو حلقه داشت یا بر در خانه او ددگان بودند دلیل که زنان او را دوست دارند اگر بینددر آسمان گشاده کردند دلیل است که بر مرد آن دیار در خیر گشاده شود.

حضرت صادق(ع) فرماید دیدن درب به خواب بر سه وجه است اول صاحب خانه دوم زن سوم خادم هر که دروازه شهر به خواب دید دلیل بر حاجب و دربان پادشاه و مردی بزرگ است و خطیر.


بیشتر بخوانید: فواید و اسرار تسبیحات حضرت زهرا (س)


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − هشت =

مشاهده بیشتر