0

تعبیر خواب گنجشک

تعبیر خواب گنجشک

تعبیر خواب گنجشک

با تعبیر خواب گنجشک و گنجشک سرخ و گنجشک زرد و گرفتن گنجشک و کشتن گنجشک از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

تعبیر خواب گنجشک

دانیال (ع) گوید گنجشک در خواب مردی با قدر جاه است. اگر صاحب خواب مستور است و اگر مستور نبود و بیند که او را به دام یا حیلتی بگرفت دلیل که با مردم بی قدر مکر و حیلتی سازد واو را قهر کند. اگر بیند گنجشک ماده بگرفت دلیل که زنی با قدر بر وی ظفر یابد. اگر بیند از گوشت وی بخورد دلیل که مال آن مرد بدان قدر که گوشت وی خورده بود بدو رسد.اگر بیند گنجشک از آشیانه بیرون آورد دلیل که بدو رنج و ملامت رسد.

کرمانی و ابن سیرین گویند اگر بیند بچگان گنجشک را شکار می کرد و گردن ایشان را فرو می شکست و در انبان می نهاد دلیل که معلمی کودکان کند و اندام ایشان رابه چوب خورد کند. اگر بیند گنجشکی سرخ را صید کرد دلیل که زنی خوبروی خواهد یا کنیزکی با جمال بخرد. اگر بیند گنجشکی زرد یافت دلیل که زنی بیمار گونه زرد زن کند و معبران گویند گنجشک یافتن در خواب فرزند است یا غلام. اگر بیند گنجشکی کور داشت دلیل که با مردی هوادار بدفعل دوستی نماید و گفته اند که یافتن گنجشک در خواب دلیل که اگر درویش بود شش درم بیابد و اگر توانگر بود شش هزار درم بیابد و خانه گنجشک در خواب دلیل بر خیر و خرمی و ایمنی بود. اگر بیند بچگان گنجشک را زا خانه بیرون آورد دلیل که او را فرزندان باشند از حلال و حرام و اگر به خواب دید که گنجشک آواز می کرد و آواز او را می شنید دلیل که سخنهایی شنود که او را از آن شگفت آید و معبران گویند که آواز گنجشکان در خواب تسبیح کردن بود اگر بیند گنجشکان بسیار او را حاصل شدند دلیل که بر سر قومی سروری کند و مال بسیار یابد.


بیشتر بخوانید: خواص دارویی ازگیل


کرمانی گوید گنجشک در خواب چون یکی بیند فرزند بود اگر بیند گنجشکان بسیار بانگ می داشتند دلیل که او را با مردی غوغا کاری افتد. اگر بیند گنجشک در دهان نهاد و فرو برد دلیل که او را فرزندی آید اگر بیند گنجشک بسیاری بدو بخشیدند دلیل که به قدر آن مال یابد. اگر دید گنجشک را بکشت یا در دست او بمرد دلیل که زنانی بدو رسد و فرزندش بمیرد اگر دید خانه گنجشک را فرا گرفت دلیل  که او را فرزند آید درشت و بزرگ اندام.

حضرت صادق(ع) فرماید دیدن گنجشکان در خواب بر نه وجه است اول پادشاه دوم والی سوم مردی بزرگ قدر چهارم غلام خوبروی پنجم قاضی ششم بازرگان هفتم مرد راهزن هشتم مرد با خصومت نهم مردی با جماع کردن مولع بود.


موارد پیشنهادی: تعبیر خواب زنبور


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + 2 =

مشاهده بیشتر