0

تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب گاو

تعبیر خواب گاو

با تعبیر خواب گاو از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

تعبیر خواب گاو

دانیال نبی (ع) می گوید: اگر دید بر گاو نشسته است دلیل عمل ات از قبل پادشاه اگر ملک بود بود. اگر دیدی گاو نری در خانه او آمد دلیل که حق تعالی در خیر بر وی گشاید. اگر دید گاو او را سه سر است دلیل که غلامش بهر سری یک سال غمر کند.

کرمانی می گوید: اگر دید گوشت گاو نر داشت و فروخت دلیل بر خرید و فروخت در بیداری است. اگر دید گاو نر در خانه یا در کوچه او آمد دلیل خیر و برکت است اگر دید گاو نر او را بسر زد و بینداخت اگر بیننده عمل دار است معزول شود اگر بازرگان است دلیل بر نقصان مال است اگر پادشاه است دلیل که از پادشاهی بیفتد.

جابر می گوید: اگر بیند گاوی نر از گاوان کار بکشتند و گوشت او را قسمت نمودند دلیل که بزرگی را در آنجا بکشند و مال او را ببرند اگر بیند گاوان زمین می شکافتند دلیل که مال بسیار یابد اگر دید با گاوان نر جنگ کرد دلیل که اورا با بزرگی خصومت افتد.


مطالب مرتبط: تعبیر خواب شتر و شتر سواری


ابن سیرین می گوید: اگر دید ماده گاو فربه داشت و دانست که ملک او است دلیل که در آن سال فراخی نعمت یابد. اگر ماده گاو لاغر بیند به خلاف این است و گوشت گاو ماده دیدن دلیل مال است و پوست او دلیل بر میراث است. اگر دید ماده گاوی را دوشید و شیر آن را خورد دلیل که مال او زیاده شود اگر این خواب را بنده بیند آزاد شود اگر ذلیلی بیند عزیز شود اگر گاو آبستن بیند دلیل امیدواری است اگر بیند گاوی فربه بخرید دلیل که زنی توانگر بخواهد اگر بیند ماده گاوی بخرید و با او سخن گفت دلیل که عیش بر وی فراخ شود. اگر دید با ماده گاوی جنگ نمود و او را بگزید دلیل که بازنش خیانت کند اگر بیند ماده گاوی در خانه او آمد دلیل است بر مال و نعمت.

حضرت صادق (ع) فرماید: دیدن ماده گاو در خواب بر شش وجه است. اول فرمانروایی دوم مال سوم بزرگی چهارم ریاست پنجم سال نیکو ششم منفعت بسیار که بدو رسد.


بیشتر بخوانید: تعبیر خواب بچه گربه


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر