0

تعبیر خواب کوه

تعبیر خواب کوه

با تعبیر خواب کوه از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

تعبیر خواب کوه
دانیال (ع) گوید اگر کسی کسی در خواب خود را بر سر کوهی بیند دلیل است در پناه بزرگی رود و اگر بیند کوه از جای برکند دلیل که بزرگی را قهر کند. اگر بیند در کوهی مقام بساخت دلیل که مقرب پادشاه شود.


موارد پیشنهادی


ابن سیرین گوید اگر بیند بر سر کوهی بانگ نماز گفت یا نماز کرد دلیل است کارش بالا گیرد اگر دید که بر دامن کوهی مقام نمود و بیفتاد دلیل غم است.

جابر گوید اگر بیند کوهی بجنبد دلیل که بزرگی از آن دیار رنجور شود اگر بیند کوهی می کند و بر وی آسان است دلیل که چیزی به وی دهد اگر بیند بر کوه قاف نشسته است دلیل است اجلش نزدیک بود اگر در خواب خود را به کوه طور بیند دلیل است معتقد پادشاه شود و اگر بر کوه لسان بیند دلیل است با علما صحبت دارد اگر بیند بدر کوهی شد دلیل است در زندانش نمایند یا بمیرد اگر دید در کوه سوراخی و در آنجا رفت دلیل که از پادشاه آگاه شود اگر بیند به کوهی رفت دلیل که به خدمت بزرگی رود و اگر بیند که از کوه سنگ بر می گرفت و از هر جا که بود می انداخت دلیل که نامهای پراکنده نویسد اگر بیند از کوه بیفتاد دلیل است مرادش برنیاید اگر بیند نردبانی بسته بود از  گچ و او بدان نردبان بر سر کوه رفت دلیل است مرادش زود برآید و ار نردبان را از گل و خشت بیند به تأویل نیکوتر است و اگر نردبان را از مس و برنج بیند دلیل نامرادی است و اگر از آهن بیند دلیل قوت است اگر بیند بر سر کوهی بلند ایستاده بود دلیل است مقرب پادشاه شود.

حضرت صادق (ع) فرماید دیدن کوه در خواب به پنج وجه است اول پادشاهی دوم دلیری سوم ظفر یافتن چهارم بلندی پنجم رئیسی اگر بیند بر کوه نتوانست شدن دلیل نامرادی است.


بیشتر بخوانید: استایل مناسب ریز نقش ها


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر