تعبیر خواب کلید و کلیددان

تعبیر خواب کلید و کلیددان

تعبیر خواب کلید و کلیددان را از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

ابن سیرین گوید دیدن کلید دلیل بر مردی بود گشاینده کارها و ظفر یافتن بر دشمن.

اگر بیند که کلید بسیار داشت دلیل است بزرگی یابد قوله تعالى: «مقاليد السموات و الارض»

دانیال (ع) گوید اگر در خواب بیند که کلید آهنین داشت دلیل قوة بود.

اگر کلید مسین داشت یا برنجین دلیل است که سخنش گیرا شود.

اگر کلید را چوبین بیند دلیل که منفعت آن کمتر بود.

اگر بیند که کلید سیمین داشت یا زرین دلیل که مال حاصل کند.

جابر گوید اگر بیند که قفل را نتوانست گشود و کلید ضایع شد تأويلش به خلاف این است.

اگر بیند که به کلید قفل گشود دلیل است زن خواهد یا کنیز خرد.

حضرت صادق (ع) فرماید دیدن کلید در خواب بر هشت وجه است اول بشارت دویم فرج از غم سیم شفا از بیماری چهارم یافتن مراد پنجم قوة دین ششم گذاردن حاجات هفتم اجابت دعا هشتم علم

کلیددان

ابن سیرین گوید اگر در خواب بیند که کلیددان زرد بگشود دلیل است کار دنیا بر وی گشاده شود .

اگر کلیددان را نتوانست گشودن تأويلش به خلاف این است.


موارد پیشنهادی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − ده =

پست بعدی

مزایای بیت کوین

س دسامبر 29 , 2020
مزایای بیت کوین پس از مطرح شدن ایده پول سری […]
مزایای بیت کوین