0

تعبیر خواب کلاه ابریشمی و آهنی و زرین

تعبیر خواب کلاه ابریشمی و آهنی و زرین

تعبیر خواب کلاه ابریشمی و آهنی و زرین

با تعبیر خواب کلاه ابریشمی و آهنی و زرین از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

تعبیر خواب کلاه ابریشمی و آهنی و زرین

ابن سیرین گوید که دیدن کلاه به خواب دلیل عز و جاه بود به قدر و قیمت کلاه. اگر بیند که کلاه او گوشه بر سر داشت دلیل که عمل بود از قبل پادشاه.


موارد پیشنهادی


دانیال گوید اگر بیند که کلاه بر سر داشت دلیل بر خیر دین بود. اگر بیند که دستار بر سر کلاه نهاده بود دلیل که راز خود را از مردم پنهان ندارد. اگر بیند که کلاه ابریشمین در سر داشت دلیل خیر بود اگر بیند کلاه زرین در سر داشت دلیل ماه بود اگر کلاه را از مروارید بیند دلیل که عزیز گردد اگر کلاه را آهنین بیند دلیل که از پادشاه قوه  یابد.

ابراهیم گوید اگر بیند که کلاه خونین بر سر داشت دلیل که خود را در پیش مردم عزیز پندارد و سخنهای محال گوید.

جابر گوید اگر بیند که کلاه تابستان به زمستان بر سر داشت دلیل که کام دل یابد و اگر به خلاف این بیند دلیل که به مراد برسد.

ابراهیم گوید اگر در خواب بیند که کلاه سیاه بر سر داشت اگر در بیداری داشته باشد دلیل منفعت بود اگر بیند که کلاه از سر او بیفتاد دلیل در غم افتد. اگر بیند که کلاه از سر او برگرفتند دلیل که از جاه بیفتد. اگر کلاه نو بر سر داشت دلیل که مرتبه او زیاد گردد و اگر کهنه بیند به خلاف این باشد اگر بیند که کلاه سفید بر سر داشت دلیل دین پاک بود و اگر سبز بیند طاعت گذار باشد و اگر سرخ بود نقصان دین او بود و اگر زرد بود بیمار باشد و اگر سیاه بیند کسی را نیک بود اما دلیل آنکه در بیداری داشته باشد اگر بیند که کلاه مرصع در دست یا در سر داشت دلیل که به قدر و قیمت کلاه بزرگی یابد. اگر کلاهش در افتاد دلیل که پادشاه مال او را مصادره کند و بستاند.

حضرت صادق (ع) فرماید که دیدن کلاه در خواب بر شش وجه بود اول ولایت دوم ریاست سوم بزرگی چهارم عزیزی پنجم مقدار ششم منزلت و دین.

کلاهدوز در خواب دلیل بر مردی کاردان بود که خدمت بزرگان کند.


بیشتر بخوانید: شال و کلاه بافتنی دومیل


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 − یک =

مشاهده بیشتر