تعبیر خواب کشتزار

تعبیر خواب کشتزار

تعبیر خواب کشتزار و کشتن در خواب از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

ابن سیرین می گوید دیدن کشتزار در خواب چون معروف بیند دلیل بر فرزند مردم است. اگر دید کشتزاری درود دلیل که بعضی مردم آنجا کشته شوند.

دانیال می گوید اگر دید در کشتزاری معروف بود دلیل که عملی کند که دین و دنیای او را نیک بود. اگر دید در میان کشتزاری می رفت دلیل که به عزا رود.

جابر گوید اگر بیند آتش در کشتزار افتاده بود و بسوخت دلیل قحط است اگر در خواب کشتزاری بیند نداند که از کیست دلیل بر زیان بیننده است.

کشتن در خواب

دانیال می گوید دیدن کشت و درویدن خوشه رسیده در وقت خود دلیل منفعت است و چون نارسیده و سبز بود دلیل وبا و بیماری است اگر دید به وقت خود کشت و دروید دلیل بر امر حق تعالی بود که به مجای آورد و خیرات بسیار کند.


بیشتر بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 1 =

پست بعدی

تعبیر خواب توت

پ سپتامبر 5 , 2019
تعبیر خواب توت تعبیر خواب توت، توت شیرین را از […]
تعبیر خواب توت