0

تعبیر خواب چشمه

تعبیر خواب چشمه

تعبیر خواب چشمه

با تعبیر خواب چشمه از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

تعبیر خواب چشمه ابن سیرین گوید چشمه در خواب مهتری بود و جوانمردی بخشنده چون آب خوش طعم و خوشبو بود و اگر آتش تیره و گنده و ناخوش بود دلیل که انجام غم و بیماری است اگر بیند از آن چشمه مسح همی کرد دلیل که از غمها فرج یابد و اگر بیند آب چشمه زیاد شد دلیل که جاه و عزت در آن دیار جوانمردی زیاده شود اگر بیند آب چشمان نقصان کرد تأویلش به خلاف این است اگر بیند آب چشمه خشک شد دلیل که مهتری جوانمرد از آن دیار رحلت کند.

کرمانی گوید اگر بیند در خانه او یا در دکان او چشمه آب پدید آمد دلیل که او را غم و اندوه و گریستن است بر قدر و قوه آن چشمه و اگر آب را تیر و ناخوش بیند غم و اندوه است صعب تر و اگر بیند در آن چشمه دست و روی بشست دلیل که اگر بنده است آزاد شود اگر غمگین است از غم فرج یابد اگر بیمار است شفا یابد و اگر وام دارد وامش گذارده شود اگر گناهکار است توبه کند. اگر حج نکرده باشد حج کند.

جابر گوید آب چشمه به خواب دلیل بر عمر صاحب خواب است به آن قدر که در چشمه آب بیند خاصه که دست در آن آب زند و آب ایستاد به تأویل دلیل بر خیر و صلاح دین کند و چون روان بود دلیل بر غم و اندوه است.

حضرت صادق(ع) فرماید دیدن آب چشمه در خواب بر پنج وجه است اول مهتری جوانمرد دوم غم و اندوه سوم مصیبت چهارم بیماری پنجم غم و زندگی یافتن.


بیشتر بخوانید: تعبیر خواب سنگ


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

19 − 1 =

مشاهده بیشتر