0

تعبیر خواب پستان در خواب

تعبیر خواب پستان در خواب

با تعبیر خواب پستان در خواب از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

تعبیر خواب پستان در خواب

پستان در خواب دختر است و آنچه در پستان بیند از زیادت و نقصان صلاح و فساد آن جمله بر دختران کند و اگر بیند از پستانش شیر روان شد دلیل که بر دخترش نعمت و روزی فراخ شود و مال حلال یابد و اگر بیند به دل شیر از پستانش خون روان شده بود دلیل که مال حرام یابد و اگر بیند که پستان او بیش از اندازه فرود آویخته بود دلیل که او را دختری یابد و اگر مردی بیند در پستان او شیر جمع شده بود اگر زن ندارد زن خواهد و فرزندش آید و اگر زن دارد غنی شود و اگر این خواب را عجوزه بیند دلیل است بر درویشی وی. اگر زن جوان این خواب را بیند دلیل که عمرش دراز است و اگر دختری بیند دلیل که هم درخوردی بمیرد.


موارد پیشنهادی


کرمانی گوید اگر مردی بیند که پستان مردی می مکد دلیل که بیمار شود و اگر زنش آبستن بود پسر آورد و اگر زن بیند که از پستان می خورد دلیل که کار دنیا بر وی بسته شود.

جابر مغربی گوید پستان مرد در خواب زن اوست و پستان زن دختر وی و اگر زنی بیند پستان او بریده است دلیل که دخترش بمیرد و اگر مردی بیند که بریده است زنش بمیرد و اگز زنی بند در زیر پستان پستانی دیگر برآمد دلیل که دختر آورد و اگر بیند از هر دو پستان بزرگ شده بود دلیل که احوال فرزندانش نیکو است یا دختر را به شوهر دهد و اگر بیند از هر دو پستان خود شیر می خورد دلیل است که او را غم و ملامت رسد وار بیند از پستان وی شیر به شکم او می شد دلیلست او را زیانی رسد و اگر بیند که یک پستان سوخت دلیل که دخترش را شغلی افتد از پادشاهی و اگر بیند بر همه تنش پستانها است دلیلست که اهل و فرزندش زیاد شود و اگر فرزند ندارد از مالش زیادت شود لیکن با مردمان ملامت است و اگر زنی بیند که او را از پستان آویخته بودند دلیل که از حرام پسری آورد.

حضرت صادق (ع) فرماید دیدن پستان در خواب بر پنج وجه است اول فرزندان دوم دختران سوم خادمان چهارم دوستان و پنجم برادران.


بیشتر بخوانید: زیباترین سفره های عقد+ تصاویر


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 4 =

مشاهده بیشتر