0

تعبیر خواب پرواز کردن

تعبیر خواب پرواز کردن

تعبیر خواب پرواز کردن

با تعبیر خواب پرواز کردن از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

تعبیر خواب پرواز کردن دانیال گوید اگر بیند چون مرغ از جایی به جایی می پرد دلیل که به سفر رود و به قدر بلندی و پریدن وی از زمین بلند و شرف یابد. اگر بیند راست به آسمان می رفت دلیل که او را مضرت رسد. اگر بیند چندان پرواز می کرد در هوا که به آسمان رسید و در آسمان ناپدید شد و از آنجا ناپدید شده به زمین نیامد دلیل که زود از دنیا رحلت کند.

محمد بن سیرین گوید اگر کسی بیند از جانب قبله بپرید و باز به جای خویش آمد دلیل که از سفر زود باز آید با منفعت بسیار خاصه چون بیند که پرها دارد اگر بیند بی پر همی پرید دلیل که از حال خود بگردد اگر بیند از بام خویش بامی دیگر می پرید دلیل که زن را طلاق دهد و زنی دیگر خواهد یا کنیزکی خرد.


بیشتر بخوانید: تعبیر خواب آسمان


کرمانی گوید اگر دید به عنان آسمان بپرید دلیل که حج کند. اگر دید از سرای خود به سرای مجهول بپرید دلیل که اجل او نزدیک باشد و باید از گناه توبه کند اگر بیند پرها داشت لیکن به خلاف پر مرغان دلیل که بیمار شود به نزدیک هلاک رسد و عاقبت شفا یابد و اگر دید از جایی به جایی پرواز نمود دلیل که سفر نزدیک نماید.

حضرت صادق (ع) فرماید پریدن به خواب بر پنج وجه است اول سفر دوم حج سوم بزرگی چهارم تغییر حال پنجم بیماری و مرگ نعوذ بالله.


بیشتر بخوانید: تعبیر خواب ستاره


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − 1 =

مشاهده بیشتر