0

تعبیر خواب مروارید

تعبیر خواب مروارید

تعبیر خواب مروارید

با تعبیر خواب مروارید از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

تعبیر خواب مروارید

دانیال می گوید دیدنش دلیل بر فرزند خود یا فرزند کنیزک است.

ابن سیرین می گوید دیدن آن دلیل بر زنی صاحب جمال بود با کنیزک خوبروی. اگر بیند مروارید بسیار داشت دلیل که به قدر آن مال حاصل کند و بعضی می گویند چون مروارید را پراکنده بیند دلیل بر سخن علم و حکمت بود ونیز می گویند عدد پسران و دختران بود اگر از دهان خود بیند عقد مروارید بیرون آمد دلیل که سخن علم و حکمت به کسی آموزد که سزاوار آن نباشد اگر دید مروارید داشت دلیل علم او است.

ابراهیم گوید اگر مروارید دید دلیل که او را فرزندی خوبروی آید و اگر مرواریدی در دهان نهاد و فرو برد دلیل که حق تعالی قرآن را روزی او گرداند اگر دید مروارید را بفروخت دلیل که قرآن را فراموش کند. اگر دید عقد از مروارید بر دست بسته بود دلیل که او را دختری آید خوبروی.

جابر گوید اگر دید مروارید از دهان او بیرون آمد دلیل که همه بزرگان سخن او را بپسندند اگر دید مروارید از دست او افتاد و شکست دلیل گریستن است اگر مروارید او در جایی پلید انداخت دلیل که علم و حکمت را پیش نادان بگوید.

حضرت صادق (ع) فرماید: دیدن مروارید به خواب بر شش وجه است اول قرآن  دوم حکمت سوم مال چهارم زنی خوبروی پنجم کنیزک صاحب جمال ششم فرزند نیک.


بیشتر بخوانید:

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر