0

تعبیر خواب مرغ

تعبیر خواب مرغ

تعبیر خواب مرغ

تعبیر خواب مرغ و مرغابی و مرغ بزرگ و صدای مرغ را از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

تعبیر خواب مرغ

ابن سیرین می گوید هر چند در خواب مرغ را بزرگ بیند همت بیننده خواب در آنچه طلبد عظیم تر است اگر بیند مرغان بسیار در جائی بانکی کردند دلیل که مصیبتی پیدا شود اگر بیند خایه مرغ داشت دلیل فرزند بود.

ابراهیم می گوید اگر بیند مرغ با او سخن گفت دلیل که کارش بلند شود اگر بیند مرغ پارۂ گوشت از اندام او در ربود دلیل که مال از وی به زور بستانند.

جابر می گوید دیدن خروس در خواب بهتر از مرغان دیگر است اگر بیند مرغان آبی داشت دلیل مال است و به کام دل برسد اگر بیند مرغ آبی را بگرفت دلیل بزرگی بود و پر و استخوان او را در خواب دیدن همین دلیل است.

جابر می گوید اگر بیند مرغ آبی داشت دلیل که او را فرزند آید.

حضرت صادق ع فرماید دیدن مرغ آبی در خواب بر چهار وجه است اول مال دوم بزرگی سوم ریاست چهارم فرمانروائی یافتن مردم.

ابن سیرین می گوید اگر بیند مردم جامه های سفید یا سبز داشتند دلیل عیش خوش بود اگر جامه های دون یا سیاه داشتند تأويلش به خلاف این است اگر بیند جامه های کبود داشتند دلیل مصیبت است و دیدن جامه های فراخ و نو بر مردمان در خواب عیش و فراخی بود.


موارد پیشنهادی


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 1 =

مشاهده بیشتر