تعبیر خواب لباس

تعبیر خواب لباس

تعبیر خواب لباس ، جامه پادشاهان، مهتران، علماء، مردان، فاسقان را از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.


ابن سیرین می گوید اگر دید لباس تابستان به زمستان پوشیده بود دلیل که به قدر لباس مالش زیاده شود. اگر بیند زمستان به تابستان بود دلیل ترس است. اگر زنی به خواب دید که لباس مردان پوشیده بود دلیل منفعت بود.

ابراهیم گوید اگر بیند در تن او لباس مهتران بود دلیل بزرگی بود. اگر بیند فاسقان داشت دلیل معصیت است. اگر دید که لباس سلاطین پوشیده بود دلیل که کارش به نظام گردد .

جابر گوید اگر لباس پادشاهان داشت دلیل که از پادشاهان منفعت یابد و اگر بیند لباس علماء داشت دلیل که از علماء بهره مند گردد. اگر بیند که لباس صوفیان داشت از دنیا دست بدارد. اگر بیند که لباس توانگران داشت دلیل که در جمع مال حریص بود. اگر بیند که لباس ترسایان و جهودان داشت دلیل که بیننده را میل با ایشان شود.

حضرت صادق (ع) فرماید دیدن لباس در خواب هفت وجه است اول دین پاک، دوم توانگر، سوم عز و جاه، چهارم منفعت، پنجم عیش خوش، ششم عمل، هفتم عدل.

بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − هفت =

پست بعدی

دلیل نبودن فرزندان حضرت علی در شب ضربت خوردن در مسجد

پ مه 14 , 2020
دلیل نبودن فرزندان حضرت علی در شب ضربت خوردن در […]
دلیل نبودن فرزندان حضرت علی در شب ضربت خوردن در مسجد