تعبیر خواب لباس خواب – جامه خواب

تعبیر خواب لباس خواب – جامه خواب

با تعبیر خواب لباس خواب – جامه خواب سفید و لباس خواب سیاه از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

ابن سیرین گوید جامه خواب دیدن به تأویل زن است اگر بیند جامه خواب سفید و پاکیزه است دلیل که عیالش دیندار است و مستور و اگر بیند لباس خواب سیاه بود دلیل که عیالش اندوه و رنج بدو رسد و بعضی از معبران گویند که جامه خواب سیاه در خواب پادشاه را نیکو و رعیت را بد است و اگر جامه خواب را کبود بیند دلیل که او را به سبب عیال غم و اندوه و مصیبت رسد. اگر بیند که لباس خوابش چرکین و دریده است دلیل که زن او چرکین و پلید و ناسازگار است. اگر بیند جامه خوابش بسوخت دلیل که زنش بمیرد.

حضرت صادق (ع) فرماید دیدن لباس خواب بر سه وجه باشد اول زنی نیک دوم راحت و آسانی سوم رنج و اندوه و مصیبت جان.


بیشتر بخوانید:

ترمیم رنگ نامطلوب موها با واریاسیون

روان شناسی زندگی مشترک در آپارتمانهای کوچک


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × 1 =

پست بعدی

حرف های جدید ماندانا سوری درباره کسالتش

چ اکتبر 2 , 2019
حرف های جدید ماندانا سوری درباره کسالتش با حرف های […]
حرف های جدید ماندانا سوری درباره کسالتش

ممکن است بپسندید