0

تعبیر خواب شمع

تعبیر خواب شمع

تعبیر خواب شمع

با تعبیر خواب شمع از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.

تعبیر خواب شمع

ابن سیرین گوید شمع دولت و عز و نعمت بود اگر بیند که شمع بدست خود افروخته داشت دلیل که عز و دولت نعمتش زیاده گردد اگر شمع افروخته دید در خانه خود که خانه از نور او روشن شد دلیل که در آن سال نعمت بر وی فراخ گردد بعضی از معبران گویند که وی را عیال موافق باشد.اگر بیند که شمع افروخته از دست کسی بستد دلیل که از کسی وی را عز و قوه باشد اگر بیند که شمع افروخته از دست کسی به وی داد دلیل که از قبیله بزرگ زنی بخواهد بر قدر و قیمت آن چنانکه اگر شمعدان سیمین بود از اصل گوهر و به صلاح بود و اگر زرین باشد آن زن از مردم قوی و دلیر باشد و اگر از سرب بود آن زن از مردم ملازاده بود اگر از سفال بود آن زن از مردمان عامه باشد.

مطالب مرتبط:

تعبیر خواب تاریکی

 

کرمانی گوید اگر شمع افروخته از دست او بمرد دلیل کند زنش بمیرد و اگر زن ندارد حالش بد شود اگر بیند کسی شمع در دست او بکشت دلیل کسی بر وی حسد برد و اگر شمع نیفروخته بیند در دست داشت دلیل کند از این چیزها که در پیش گذشت اندک نفعی بر وی رسد.

دانیال (ع ) گوید اگر زن دارد پس آورد و اگر غریب بود زن خواهد یا کنیزک خرد اگر غایب بود از سفر باز آید و اگر در شهر خویش شمع های افروخته دید دلیل پادشاه شهر عادل و دادگر است و قاضی منصف گردد و دانشمندان شهر زاهد شوند در عیت را عروسی و رامش بود و خرمی در ان شهر بسیار واقع شود. گر در مسجد یا مدرسها شمع افروخته بیند دلیل که مردمان شهر به طاعت و عبادت مشغول شوند.

حضرت صادق (ع) فرماید دیدن شمع در خواب بر چهارده وجه بود اول پادشاه دوم قاضی سوم فرزند چهارم عروسی پنجم فرمانروای ششم مهتری هفتم سرای هشتم شادی نهم علم دهم توانگری یازدهم عیش دوازدهم کنیزک سیزدهم زن چهاردهم چنانکه بیننده بیند.


بیشتر ببینید:


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر