تعبیر خواب سوراخ

تعبیر خواب سوراخ

تعبیر خواب سوراخ و سوراخ خشت و دیوار و … را از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی و سرگرمی جیران همراه ما باشید.

 ابن سیرین گوید اگر بیند که در کوه سوراخ بود و در سوراخ درو نشد دلیل که از راز پادشاه آگاه بود اگر بیند که چیزی از آن سوراخ بیرون آورد دلیل که از پادشاه عطا یابد به قدر آنچه بیرون آورده بود اگر بیند که در زمین سوراخ شد کسی از راز او آگاه گردد اگر بیند که در اندام وی سوراخ بود و از آن خون همی رفت وی را زیانی رسد.

جابر گوید اگر بیند که در شکم او سوراخ است دلیل که از عیال خود ناامید گردد و اگر بیند که در تنکی سوراخ می کرد دلیل  بود که در مسلمانی پایدار بود اگر بیند که در خشتی سوراخ می کرد تأويلش به خلاف این بود.

معبران گویند که به قدر آن در مالش زیان افتد.

حکایت در خبر است که مردی به خدمت حضرت امیرالمؤمنین آمد و گفت یا امیرالمؤمنین به خواب دیدم که از سوراخی کوچک گاوی بزرگ بیرون آمد و هر چند خواست باز به جای رود نتوانست فرمود بدانکه آن سوراخ دهن است و چون سخن گفته شود باز نگردد.


موارد پیشنهادی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + نوزده =

پست بعدی

تجارت آنلاین ایده آل

س نوامبر 24 , 2020
تجارت آنلاین ایده آل در این قسمت، نهایت آرمانی یک […]
تجارت آنلاین ایده آل

ممکن است بپسندید