0

تعبیر خواب سلاح جنگی

تعبیر خواب سلاح جنگی

تعبیر خواب سلاح جنگی را از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

تعبیر خواب سلاح 

بدانکه سلاح به تازی آلت جنگ است و آن دلیل بر قوت و بزرگی بود و دولت کند

ابن سیرین گوید

اگر دید سلاح پوشیده داشت و او در میان ایشان بیگانه بود دلیل است جمعی زنان زبان تعرض بر وی دراز کنند لکن به وی مکروهی نتواند رسانید و اگر آن گروه آشنا بودند دلیل که از دشمنان مکروهی برسد.

کرمانی گوید

اگر کسی خود را با سلاح در میان قومی مجهول بیند و آن گروه پیران باشند دلیل بر دوستان و آشنایان او کند.

اگر جوانان بودند دلیل بر دشمنان او کند.

اگر دید با سلاح تیر و کمان داشت یا چیزی دیگر دلیل است خداوند جاه و دولت شود.

اگر بیند آن التهائی که بدان جنگ کنند ضایع شد دلیل بر نقصان بزرگی او بود.

اگر بند که با کسی جنگ و نبرد می کرد و او را به تیر بزدند و زخمش نمودند دلیل که کسی جنگ و خصومت کنند.

اگر بیند که کسی وی را بزد دلیل که بر آن کس دراز زبان شود.

اگر دید کسی وی را به تیر بزد دلیل است وی را سخن سخت گوید به نامه یابد پیغام .

اگر بیند کسی وی را به به زد دلیل که آن کس را مضرت رساند .

جابر گوید

اگر بیند کسی او را زخم زد و نداند که زد دلیل است وی را از کسی مضرت رسد.

اگر دید در آن زخم ریم جمع آمد دلیل که به قدر آن مال حرام جمع کند.

اگر دید بدان زخم که زد گوشت و استخوان ببرید دلیل که از وی مال و نعمت بدان کس رسد از متاع دنیا .

اگر بیند که در حرب دست کسی را ببرید دلیل است سخن سخت بدان کس گوید و در میان ایشان جدائی افتد.

اگر دید که سرش را برید دلیل که سخن سخت گوید مهتر و بزرگتر.

اگر دید که پایش را برید دلیل که آن کس مال و نظامش قطع شود.

حضرت صادق ع فرماید

دیدن سلاح در خواب بر شش وجه است اول قوة دویم بزرگی سیم دولت چهارم ولایت پنجم ریاست ششم حصن به قدر و قیمت و سلاح به خواب دیدن پادشاهی است دادگر و منصب بزرگ.

 


مطلب مرتبط: سخنان ارزشمند و احادیث امام صادق (ع)


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 2 =

مشاهده بیشتر