0

تعبیر خواب زیلوی نو

تعبیر خواب زیلوی نو

تعبیر خواب زیلوی نو

تعبیر خواب زیلوی نو و بلند و کوتاه و کوچک و مجهول و کهنه را از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی و سرگرمی جیران باشید.

تعبیر خواب زیلوی نو

ابن سیرین گوید زیلوی به خواب چون گسترده بود دلیل بر درازی و ساختگی کار دنیا کند و هر چند زیلو دراز تر باشد بهتر باشد و چون زیلو در نوشته باشد دلیل بر نقصان عمر و درویشی کند.

اگر بیند بر زیلوی کوچک نشسته است و آن زیلوی در زیر آن دراز شده دلیل است عیش و رزوی بر وی فراخ شود و اگر بیند زیلو بدست خود در نوشت و به کنج خانه نهاد دلیل که عز و دولت خویش را تباه کند.

اگر بیند زیلو را بر پشت نهاده می برد دلیل است بزه و گناه او جمع شود.

اگر بیند که زیلو در نوشت و به کسی داد دلیل که عمرش به آخر رسیده بود.

اگر بیند که زیلوی کوچک و ستبر داشت دلیل که روزی بر وی تنگ شود اما عمرش دراز شود.

اگر بیند که زیلوی فراخ باریک داشت روزی بر وی فراخ شود اما عمرش کوتاه شود

جابر مغربی گوید اگر بیند زیلوی ستبر پاکیزه داشت دلیل است نعمت بر وی فراخ گردد.

اگر بیند زیلوی کهنه و دریده گسترده است دلیل است عمر به تلخی گذراند و عیش بر وی تنگ شود.

اگر بیند زیلوی مجهول افکنده بود دلیل که آنچه دارد از دست او بشود.

اگر بیند زیلوی نو بدو دادند یا بخرید و در خانه بگسترد دلیل است دولت و اقبال یابد و عمرش دراز شود زیرا که گستردن زیلوی در خواب دليل بر درازی عمر بود و در نوشتن آن دلیل بر سپردن عمر کند.

حضرت صادق ع فرماید دیدن زیلو در خواب بر شش وجه است اول ساختگی کار مردم دویم درازی عمر سیم روزی چهارم عز و دولت پنجم دشواری عیش ششم گناه و امانت که بر گردن جمع کند چون زیلو را در گردن بیند.


موارد پیشنهادی


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاهده بیشتر