تعبیر خواب زهر

تعبیر خواب زهر

تعبیر خواب زهر و خوردن زهر و تن زهرآلود را از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی و سرگرمی جیران همراه باشید.

ابن سیرین گوید زهر در خواب مال حرام است و چرب کردن و کشتن به ناحق بود.

اگر بیند زهر می خورد دلیل که به قدر آن مال حرام بخورد یا خون به ناحق بریزد.

اگر بیند تن او بخوردن زهر آماس گرفته دلیل که مال حرام حاصل کنند.

کرمانی گوید اگر بیند تن او زهر آلوده است دلیل که به کاری سخت حریص شود.

بعضی از معبران گویند سخنی بر وی بندند و او را بدان سخن التزام کنند.

اگر بیند تن وی از آن گزند رسید دلیل که به قدر گزند تن مالی به رنج و سختی بدست آورد.

بعضی از معبران گویند زهر خوردن دلیل که از کسی خشم فرو خورد.

حضرت صادق ع فرماید زهر به خواب دیدن بر پنج وجه است اول مال حرام دوم فرو بستن کار سوم غم و اندوه چهارم خشم فرو خوردن پنجم منفعت که به رنج حاصل شود.


موارد پیشنهادی


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 2 =

پست بعدی

تعبیر خواب زیلوی نو

ی دسامبر 13 , 2020
تعبیر خواب زیلوی نو تعبیر خواب زیلوی نو و بلند […]
تعبیر خواب زیلوی نو