0

تعبیر خواب زمین

تعبیر خواب زمین

تعبیر خواب زمین

با تعبیر خواب زمین از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

دانیال (ع) گوید

زمین در خواب دیدن زن است اگر بیند که او را زمینی بود فراخ و بزرگ و جمله دیدار بود و خاک آن زمین پاکیزه بود دلیل که او را زنان باشند بستر و صلاح چنانکه در میان زنان ایشان را فضل و منزلت و جاه بود. اگر بیند زمین به غایت بزرگ شد چنانکه پایانش پدیدار نبود دلیل که زن کند و از ان زن او نعمت و اسباب دنیا بسیار حاصل شود. اگر بیند در آن زمین نبات و سبزه مجهول بود و دانست که ملک او بود دلیل که آن کس مسلمان بود به جهت آنکه سبزه در خواب دید اسلام است.


بیشتر بخوانید: تعبیر خواب راه


ابن سیرین گوید

اگر بیند که در زمین سبزه و نبات معروف بود با نعمت و اسباب دلیل که او را فضل و دیانت بود و سرانجام ثواب آخرت یابد و اگر بیند در صحرائی بود مانند بیابان و آن زمین را شناسد دلیل که سفر دور کند و اگر بیند زمین را می کند و خاکش می خورد دلیل است مال یابد به قدر آن خاک که خورده باشد. اگر بیند در زمین ناپیدا شد بی آنکه در آنجا جائی یا مغاکی بود دلیل که هلاک شود و اگر بیند زمین را مانند چاه یا سردابه همی کند دلیل که مال دنیا به مکر و حیله بدست آورد و اگر بیند که زمین او را فرو گرفت دلیل که در غم و مصیبت افتد و از قبل زن مال او تلف شود و اگر بیند از زمین فراخ به زمین تنک می آمد دلیل است از کاری تند به کار بد افتد.

جابر مغربی گوید

اگر بیند زمین با وی سخن گفت و به خیر و نیکوئی وی را مژده داد دلیل که در دین و دنیا خیر بسیار کند چنانکه مردمان را از آن شگفت یابد و بعد از وفات او را یاد کنند و اگر نداند زمین با وی چه گفت دلیل کند خیراتی نماید کسی رانیاورد اگر بیند زمین در زیر پایش در نوشت دلیل که آخر عمرش شده باشد. اگر بیند برخی از زمین در زیر او نوشت دلیل بر تنگی معیشت او و اگر بیند آن زمین خداوند معروف بود نیکی معیشت خداوند زمین را باشد. اگر بیند زمین را فراخ نموده است که عمرش خداوند زمین باشد دراز بود اگر بیند زمنی را می پیمود دلیل است به سفر رود.

اسمعیل اشعث گوید

اگر دید زمین را از بهر کشت می شکافت دلیل که به شغل بزرگ مشغول شود و از قبل زن منفعت یابد یا زا سفر نعمتی بدست آورد. اگر کسی زمین خویش را آبادان بیند دلیل است کارش نیکو و قوی شود و اگر زمین را خراب دید دلیل است کارش ضعیف گردد یا با کسی او را خصومت افتد و اگر کسی خود را در میان زمین کشته بیند دلیل که او را با کسی انبازی بود یا زنی را به نکاح بخواهد و اگر کسی خود را در میان سرگشته بیند و در میان ان کل برآمده دلیل است که زنی پارسای دیندار را به زنی کند و از او فرزند آورد و اگر بیند آفتاب برا بگل فرو ریخت دلیل باشد که فرزندش نماند و اگر بیند آب رود بیامد و زمین او را غرقه گردانید و کشت را تباه کرد دلیل باشد که از پادشاه سلامتی یابد.

حضرت صادق (ع) فرماید

دیدن زمین در خواب بر چهار وجه است اول زن دوم دنیا سوم مال چهارم ولایت یعنی فرمانروایی.


بیشتر بخوانید: قربانی‌‌کردن برای دفع بلا در اسلام وجود ندارد


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 − 6 =

مشاهده بیشتر