0

تعبیر خواب روغن و روغن گندیده و روغن گر

تعبیر خواب روغن و روغن گندیده و روغن گر

تعبیر خواب روغن و روغن گندیده و روغن گر

تعبیر خواب روغن و روغن گندیده و روغن گر را از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی و سرگرمی جیران باشید.

تعبیر خواب روغن و روغن گندیده و روغن گر

ابن سیرین گوید روغن در خواب مال و نعمت بود.

بعضی از معبران گویند که روغن در خواب میراث است.

اگر بیند روغن گاو داشت یا کسی بدو بخشید و از آن همی خورد دلیل که هم مال یابد هم میراث اما روغن گاو بهتر و نافع است و روغن دنبه و روغن کنجد و روغن زیتون اینها جمله علم و حکمت و دانش یابد و روغن بنفشه منفعت باشد از مردی دهقان و روغن خیری و روغن دهقان و روغن زیتون منفعت بود از مردی عرب و روغن نرگس منفعت بود از مردی روستا و روغن قسطین و روغن قسط منفعت است از رومیان.

ابن سیرین گوید اگر بیند همه تن وی به روغن آلوده گشته بود دلیل که بیمار شود اگر بیند روغن بر سر می مالید دلیل کند بر زینت و آرایش دنیا

اگر روغن خوشبوی دید چون روغن گل و روغن یاسمین و بنفشه آنچه بدین ماند دلیل کند بر زینت و آرایش دنیا زیرا که جمله روغن ها خوش بود و در تأويل ثنائی نیکو بود اگر بیند آن روغن ناخوش و گندیده بود دلیل که مردمان او را زشتی گویند.

کرمانی گوید روغن زینت مال و نعمت باشد اگر بیند روغن بی اندازه بر سر می مالید چنانکه روغن از سر او می چکید دلیل بر اندوه و مصیبت کنند اگر بیند روغن بر سر می مالید آنکه روغن می مالید از بهر کاری با وی مکر و حیله سازد.

جابر گوید روغن ها خوردن و بر خود مالیدن جمله آرایش است لکن چون بی اندازه بود غم و اندوه است اگر بیند روغن بر سینه خود می مالید دلیل که سوگند به دروغ می خورد.

اسمعیل اشعث گوید روغن ها به تأویل غم و اندوه بود مگر روغن زینت که خوردن آن مال بود و در مالیدن بد بود اگر بیند تن خویش را به روغن زینت مالید دلیل که سوگند خورد به دروغ و قول خلاف کند قوله تعالى «و دولو تدهن فيدهنون» اگر بیند جامه خویش به روغن آلوده شد دلیل که اندوهگین شود.

حضرت صادق (ع) فرماید

روغن خوش به خواب دیدن دلیل بر شش وجه اول زن خوبروی دوم کنیزک با جمال سوم ثنای نیکو چهارم منفعت پنج خوش ششم طبع های نیک.

روغن گنديده دلیل بر سه وجه است اول زن سخنهای زشت به انکار و بدانکه روغن گر در خواب یاری دهنده کسی بود که با وی بیامیزد.


موارد پیشنهادی


 

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 3 =

مشاهده بیشتر