0

تعبیر خواب رود

تعبیر خواب رود

تعبیر خواب رود

با تعبیر خواب رود و رود بزرگ و گل آلود و غرق شدن در رود را از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی و سرگرمی جیران باشید.

تعبیر خواب رود

 ابن سیرین گوید رود بزرگ در خواب دیدن مردی بزرگوار است.

اگر بیند در رود بزرگ صافی شد دلیل که با مردی با دیانت پیوندد .

اگر بیند در رودی بزرگ شد که آبش تیره بود و در زیر وی گل گندیده بود دلیل که با مردی ستمگر بی دیانت پیوندد به قدر تیرگی آب و از او غم و اندوه به وی رسد.


موارد پیشنهادی


اگر بیند که در آن رود غرق شد دلیل که تا به وقت مرگ از غم رهائی بیابد و هر چند رود بزرگتر و صافی تر بود مرد بزرگوار تر و به منزلت و دیانت بهتر بود.

اگر به خلاف این بیند آن مرد ستمگر و فاسق تر بود.

دانیال گوید که رود بزرگ وزیر پادشاه است.

اگر بیند که آب رود زیاد شد دلیل که مال وزیر زیاد شود.

اگر بیند آب رود همی خورد دلیل که از وزیر عطا یابد.

اگر بیند آب تیره بود دلیل که مال حرام یابد.

اگر بیند آب رود تلخ بود دلیل که رشوه یابد.

اگر بیند که آب رود تیره و گندیده بود دلیل که بیمار شود

رود سرد و خوش بود دلیل که نوازش وزیر بکند.

اگر بیند که رود خون کشته بود و می رفت دلیل که در آن دیار خون ریختن عظیم بود در میان پادشاهان .

اگر بیند از آن آب خون آلوده می خورد دلیل که از بهر طمع به داوری پادشاه افتد.

اگر بیند آب رود سفید و پاک بود دلیل که مردم عامه ثنای وزیر گوید .

اگر بیند آب رود به زمین فرو رفت و هیچ نماند دلیل عقوبت بود در آن دیار قوله تعالی «قل ارایتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن یا تیکم بماء معین».

اگر بیند در آب رود خود را بشست دلیل که از شر پادشاه و وزیر ایمن باشد.

اگر بیند در زیر آب غوطه خورد و باز بر آمد دلیل که از راز وزیر آگه شود.

اگر بیند در روز رفت و جمله اعضای او گل آلود شد دلیل که از قبل بازرگانی غمی به او رسد.

کرمانی گوید رود دجله به خواب خلیفه بغداد بود.

بعضی از معبران گویند رود دجله پادشاه مصر است و رودگر پادشاه ارمینه است و رود نیل پادشاه خوارزم است و خوردن آب از این رودها چون روشن بود در آن خیر و منفعت است که از ایشان برسد به قدر آن آب که از آن خورده بود.

اگر رودی از شیر بیند که خود را در میان بیند دلیل که در فتنه افتد.

حضرت صادق (ع) فرماید رود در خواب بر هفت وجه است اول حج دوم بزرگی و جاه سوم پادشاهی چهارم نعمت پنجم تجارت ششم ریاست هفتم علم و ظفر بود.

ابن سیرین گوید اگر بیند در رودباری شد دلیل که در غم و اندوہ گرفتار شود.

اگر بیند از رودباری بیرون آمد از غم و اندوه رسته شود .

کرمانی گوید که رودبار در خواب دلیل بر حج اسلام کند قوله تعالى «والشعراء يتبعهم الغاون الم ترانهم في كل وادیهیمون»


مطلب پیشنهادی: طرز تهیه باترمیلک در خانه


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − یازده =

مشاهده بیشتر