تعبیر خواب راه رفتن

تعبیر خواب راه رفتن

تعبیر خواب راه رفتن را از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی و سرگرمی جیران همراه ما باشید.

ابن سیرین گوید اگر کسی بیند از شهر و دیار خود بیرون می رفت و ندانست به کجا می رود دلیل که بیچاره و فرومایه شود اگر بیند زن و فرزند با خود همی برد دلیل که همه بیچاره و خوار گردند اگر بیند مانند شتر می رفت دلیل که سعادت دنیائی یابد اگر بیند مانند اسب یا خر همی رفت دلیل کند در تنگی مال و درازی عمر اگر بیند مانند ددگان همی رفت تاویلش بد بود خاصه در دین اگر بیند که چو مرغان شکاری همی رفت بد است خاصه در دین اگر بیند که مانند غير مرغان شکاری همی رفت دلیل خیر و نیکی بود.


موارد پیشنهادی


کرمانی گوید اگر بیند از تاریکی به روشنائی می رفت دلیل که از تنگی و رنج به نعمت و فراخی افتد اگر بیند از آبادانی به خرابی می رفت تأويلش به خلاف این است اگر بیند از جائی نیک بر بدی رفت دلیل بر بدی کند اگر بیند که از جائی بد به جائی نیک همی رفت دلیل بر خیر و نیکی کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 − یک =

پست بعدی

تعبیر خواب رضوان

چ اکتبر 28 , 2020
تعبیر خواب رضوان تعبیر خواب رضوان و بهشت در خواب […]
تعبیر خواب رضوان

ممکن است بپسندید