0

تعبیر خواب دهان

تعبیر خواب دهان

تعبیر خواب دهان و دهان خونی و دهان بسته و بیرون آمدن کرم از دهان را از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

تعبیر خواب دهان

دانیال نبی (ع) گوید که دهان در خواب دیدن کلید کارها و خاتمه وی است و هر چه از دهان بیرون آید دلیل تاویل بر جوهر کلام اگر نیکو است و اگر بدو هر چه در دهان شود از جوهر روزی است و آنچه از غذا در دهان شود صلاح دین او است اگر بیند که به کراهت چیزی در دهان او است چنانکه خوردن آن به دشواری توانست دلیل بر سختی و رنج کشیدن در معیشت و اگر آنچه در دهان او بود شیرین است و در گلو به آسانی شد دلیل کند در راحت و خوشی در معیشت.


موارد پیشنهادی


ابن سیرین گوید اگر بیند که در دهان وی سخت بسته است دلیل که هلاک شود یا بیمار شود یا اجلش نزدیک آمده باشد اگر بیند که دهان او فراخ شده است چنانکه طعام بسیار در وی می گنجید دلیل است به قدر آن وی را نعمت و روزی رسد.

کرمانی گوید اگر کسی به خواب دهان خود را نیکو بیند دلیل که سخنهای نیکو شنود و اگر دهان خود را کج بیند یا سست یا زشت دلیل است که سخنهای زشت بود و به هیچ کار نیامد اگر کسی بیند که گوشت دهان او بیفتاد دلیل که او را زبانی رسد اگر بیند که از دهانش خون بیرون می آید دلیل که از کسی گفتگوی به خصومت شنود اگر بیند که بدان خون شلوار او آلوده بود دلیل که آن داوری از جهت زنان باشد.

اسمعیل اشعث گوید اگر بیند که از دهان او کرم یا جانوری بیرون آمد دلیل که یکی از عیالان او از او جدا شود به مرگ یا بزندگان اگر بیند که از دهان او پلیدی بیرون آمد دلیل که هر چیز که به جای مردم است به سبب منت نهادن باطل شود اگر بیند که از دهان او بوی خوش آمد دلیل که مردمان بر وی ثنا گویند و اگر بیند بوی ناخوش امد تاویلش به خلاف این است. اگر بیند که از دهان او مروارید بیرون می آید و مردمان برگرفتند و او هیچ بر نگرفت دلیل که مردمان از علم او بهره مند شوند و او را هیچ منفعت نباشد اگر بیند که از دهان خود پلیدی می انداخت و مردمان از هم می گریختند دلیل که شاعر است و مردمان را هجو کند و اگر دید که کسی بر دهان او مهر نهاد و ندانست که کیست دلیل که در میان خلق رسوا شود.

معبر گوید اگر کسی بیند که چیزی از دهن وی بیرون آمد دلیل که سخنی گوید و اگر به خلاق این بیند دلیل سهم زشت است و اگر بیند که  چیزی نیکو در دهان گذاشت دلیل که روزی حلال یابد اگر بیند که چیزی پلید در دهان گذاشت دلیل که روزی حرام خورد. اگر بیند که او را دهان دره می آید چنانکه عادت مردم است دلیل که خواهد از شکایت کند.

حضرت صادق(ع) فرماید دیدن دهان در خواب بر هفت وجه است اول منزل و خانه دوم خزانه سوم گشایش کارها چهارم مال پنجم حاجت ششم وزیر هفتم دربان.


بیشتر بخوانید: رژیم کتو بهتر است یا رژیم گوشتخواری؟


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 + 9 =

مشاهده بیشتر