0

تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب دندان

تعبیر خواب دندان

با تعبیر خواب دندان از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

تعبیر خواب دندان

دانیال (ع) گوید که دندان به خواب اهل بیت صاحب خواب است و دندانهای بالا دلالت کند بر نرینه و دندان زیرین دلالت کند بر مادینه و دندان پیشین دلالت بر فرزندان و خواهران و برادران کند یا بر مادر و پدر است و دندانهایی که بر جنب آن باشند دلیل بر غم و فرزندان و عمان و دندانهایی که بر جنب دندانهای دیگر است که آن را تنایا خوانند دلیل بر مهتر و بزرگ خاندان کند و دندانهای دیگر دلیل بر خالان و فرزندان خال کند و دندانهای پسین دلیل بر کسی کند از خویشان دور باشد .

بعضی از معبران گویند دندانهای پیشین و آنچه از جانب راست است دلیل بر پدر و خویشان پدر کند و دندانهایی که از جانب چپ است دلیل بر مادر و خویشان مادر کند اگر بیند دندان پیشین او می جنبید دلیل که از این جماعت که وصف کردیم یکی بیمار شود.


موارد پیشنهادی


ابن سیرین گوید اگر بیند دندان پیشین او بر کف دستش افتاد یا بر کنار یا بر زمین افتاد و به خاک آلوده نگردید دلیل که او را فرزندی یا خواهری یا برادری آید اگر بیند دندان پیشین او بر زمین افتاد و در میان خاک ضایع گردید دلیل که از این جماعت یکی هلاک شود یا جدا شود چنانکه هیچکس از وی نشان ندهد اگر بیند بعضی از دندان او بشکست یا ضایع شد دلیل که به یکی از ایشان بلا و آفتی رسد و اگر بیند دندان پیشین او کوفته شد دلیل که او را با چنان کسان خصومت افتد اگر بیند یکی از دندان پیشین او کنده شد دلیل که یکی از این جماعت را سخنی زشت گوید و از وی مفارفت جوید اگر بیند دندانهای پیشین او زیاده شد یا خوب و پاکیزه شد دلیل که یکی از این کسان را خیر و خرمی و زیادی رفعت و منزلت است. اگر بیند در جنب دندان پیشین او دندانی برست اگر دندان بالائین است دلیل که او را پسری آید یا برادری اگر دندان زیرین است دلیل که او را دختری آید اگر بیند دندان پیشین خود را بر کند دلیل که دندان یکی از این گروه بگذارد اگر بیند جمله دندانهایش بر کف دست یا بر کناری افتاد دلیل که اهل خاندانش بسیار گردید اگر بیند جمله دندانهایش بیفتاد یا در میان خاک ناپدید شد دلیل که اهل خاندانش جمعی هلاک شوند و تأویل دندانهای دیگر چون تأویل دندانهای پیشین باید کرد و هر دندانی که تعلق بدانکس دارد اگر بیند دندانهای او از آبگینه بود یا از سیم یا از سفال و مانند آن دلیل که اجل او نزدیک آمده باشد اگر بیند که از دل او دندان رسته است دلیل که زود هلاک شود و بعضی از معبران گویند که افتادن دندان گذاردن وام است و بعضی گویند دلیل بر جنگ و خصومت است.

کرمانی گوید تعبیر خواب دندان بالا در مقابل چشم است دلیل بر نرینه کند و دندان زیرین در مقابل پیشانی است دلیل بر مادینه کند اگر بیند دندانهایش جمله در کنارش افتاد پس جمله را در کف خود گرفت دلیل که خویشان خود را جمع کند  نگذارد که از او جدا کنند اگر بیند از دندانهای او بوی خوش می آمد دلیل که خویشان به وی ثنا گویند اگر به خلاف این بیند دلیل که خویان بر وی غیبت کنند اگر بیند دندانش درد می کرد و برکند دلیل که مال یابد اگر بیند دندان او سیاه شد او را غم و اندوه رسد اگر بیند که دندانهایش افتاده بود و در کهنه بست دلیل که او را عمر دراز است چنانکه همه تبار خویش را در گور کند.

جابر مغربی گوید اگر بیند که دندانش درد می کرد و در دست فرا گرفت دلیل که منفعت یابد و منفعت از سی درم کمتر نباشد و زیاد از صد درم نباشد و اگر به دست چپ گرفت آن منفعت کم از سیصد درم نبوده و زیاد از ده هزار درم نباشد و اگر بهر دو دست گرفت دلیل که مال فراوان یابد اگر بیند که از دندان  دندانی خود آلود فرا گرفت دلیل که آن منفعت را آنکس است که آن دندان برگیرد لکن او را مصیبتی رسد و اگر بیند که بعضی از دندانهایش ناپدید شد که بعدد آن از خویشان وی به غربت روند و به سلامت باز آیند و اگر بیند که همه دندانهای وی در میان زبان جمع شد و دیگر باز جای خود نشست دلیل که خویشان وی شکایت کنند از او.

حضرت صادق (ع) فرماید دیدن دندانها در خواب بر شش وجه است اول اهل بیت دوم مال سوم منفعت چهارم غم و اندوه پنجم مصرف ششم مفارقت از خویشان .


بیشتر بخوانید: راه های جلوگیری از تیره شدن دندان ها


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک + دوازده =

مشاهده بیشتر