0

تعبیر خواب دریا

تعبیر خواب دریا

تعبیر خواب دریا

با تعبیر خواب دریا از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

تعبیر خواب دریا
در خواب پادشاهی است یا عالمی. اگر بیند که آب دریا روشن و صافی است دلیل که مفسد و ظالم است و اگر بیند که جمله ی آب دریا را بخورد دلیل که پادشاه عالم و فاضل است. اگر بیند که از آب آنجا مقداری بخورد دلیل که به قدر آنچه خورده است عزت یابد.


موارد پیشنهادی


اگر بیند که از دریا به شنا بیرون آمد دلیل است از زندان و خدمت پادشاه به سلامت بیرون آید اگر بیند که در دریا غرق شد و بمرد و بعد از آن وی را بالا افکند دلیل که در کار دنیا به حرص غرق شود و اگر بیند که غرق شد و باز از دریا بیرون آمد دلیل است که از کار دنیا خلاصی یابد اگر بیند که از دور دریا را می نگریست و نزدیک او نرفت دلیل که بدانچه امید دارد نرسد اگر بیند که بر روی دریا همی شد چنانکه پای او تر نبود دلیل است از آتش دوزخ ایمن شود و کارهای دنیا بر او آسان شود.

کرمانی گوید اگر کسی بیند که در دریا است دلیل که به خدمت پادشاه شود یا مطیع مردی عالم و فاضل شود و اگر بیند که در میان دریا متحیر فرو مانده است دلیل که کار او بر خطر است. اگر بیند که از دریا بیرون آید دلیل است بی غم شود و اگر بیند که آب دریا بخورد و به غایت سرد است اگر بیننده عالم است از علم بهره تمام یابد. اگر مردم خواب از مردم پادشاه است از پادشاه ایمن شود یا علم آموزد لکن از علم بهره یابد اگر بیند که آب دریا می خورد و سخت گرم است دلیل که گناه کند و تأویل آن به غایت بد است و اگر بیند که آب دریا گنده و ناخوش است دلیل که او را خصمی بزرگ پیش آید و او را از آن خصم بیم سخت است.

جابر گوید اگر بیند که در آب دریا همی رفت دلیل است توفیق طاعت یابد و اگر بیند که آب دریا زیاده شده دلیل که لشگر پادشاه زیاد شود و اگر بیند که آب دریا کم شد دلیل که لشگر پادشاه کم شود و اگر بیند که آب دریا خشک شد دلیل که لشگر پادشاه و پادشاه هلاک شود و اگر بیند که برخی از آب دریا بخورد و بر وی هیچ پدید نیامد دلیل که پادشاه آن دیار مال و خزانه خویش را به یک جا جمع کند و اگر بیند که از دریا موجها برخاست و جهان از ابر تاریک شده بود دلیل که بر گناه و عصیان مردم آن دیار قوله تعالی “من فوقه موج سحاب” اگر بیند که از دریا موجی برخاست یا از دریا شکار می گرفت دلیل است که بر قدر آن روزی حلال یابد و عیش بر عیال او فراخ شود و اگر بیند که آب دریا شور است که خورد دلیل که کسب حلال بگذارد و کسب حرام کند و اگر بیند تنها دست می زد و شادی می کرد دلیل که غم و اندوه به وی رسد.


بیشتر بخوانید:


نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده − پنج =

مشاهده بیشتر