تعبیر خواب خیمه

تعبیر خواب خیمه

با تعبیر خواب خیمه از بخش تعبیر خواب همراه سایت تفریحی جیران باشید.

ابن سیرین گوید اگر بیند که از بهر خویشتن زد یا کسی از بهر او زد و آنجا نشست اگر سپاهی بود مال یابد به قدر بزرگی و کوچکی آن و اگر بازرگان بود سفر کند و از آن سفر مال و نعمت یابد. اگر خیمه سیاه و بزرگ بیند دلیل غم و اندوه است. اگر خیمه کهن دریده بیند دلیل که به او مضرت و زیان برسد.

کرمانی گوید اگر بیند از آن بیرون رفت دلیل که از شرف و بزرگی بیفتد اگر بیند پادشاه به خیمه اش نشسته بود کارش نیکو گردد و بر دشمن ظفر یافته کارش به نظام شود. خیمه دوز به خواب دیدن کسی بود که کار شاهان و بزرگان بهم بپیوندد و مهیا دارد.


بیشتر بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × 5 =

پست بعدی

پیشگیری و درمان سنگ مثانه در منزل

ی سپتامبر 8 , 2019
پیشگیری و درمان سنگ مثانه در منزل با پیشگیری و […]
پیشگیری و درمان سنگ مثانه در منزل

ممکن است بپسندید