تعبیر خواب خوک در خواب

تعبیر خواب خوک در خواب

با تعبیر خواب خوک در خواب از بخش تعبیر خواب سایت تفریحی جیران همراه باشید.


موارد پیشنهادی


ابن سیرین گوید خوک درخواب مردی است به قوت و توانگر لکن دون همت و بیخبر است و خوک خانگی مردی است فراخ دل لکن پلید و بد فعل باشد و بی دین و بی دیانت است و اگر بیند که خوکان را در جایگاهی نگاه داشت و رها نمی کرد که پراکنده شوند دلیلست مال بسیار از حرام جمع کند.

کرمانی گوید مخالطت کردن با خوک دنیا را نیکو است و دین را بد است و دیدن بچه خوک در خواب غم است و خوردن شیر وی در خواب مصیبت و اندوه است از جهت مال به قدر آنچه خورده بود و اگر بیند که گوشت خوک میخورد دلیل که مال حرام خورد اگر بیند که خوکان را از جایی به جایی می برد دلیل است احوال دنیای او نیکو شود لیکن دینش بد گردد و اگر بیند در میان خوکان می گردید دلیل که خرم گردد به جهت مالی که از ظلم حاصل شود و اگر بیند که در میان خوکان نشسته بود دلیل است بر دشمن غالب شود و بزرگی یابد و اگر بیند که خوک از پس پشت وی در آمد و از پیش او بیرون شد دلیل که مرادی پلید زشت او را حاصل شود و اگر بیند که پوست خوک کسی به وی داد دلیل که مال حرام یابد .

مغربی گوید اگر بیند که با خوک صحرائی جنگ میکرد دلیل است که با مهتری دون و ستمگر او را خصومت افتد و اگر بیند موی خوک یا پوست یا استخوان او داشت دلیل که بر قدر آن مال حلال یابد.


بیشتر بخوانید: ضد افسردگی و لاغری با جو دو سر


 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − 1 =

پست بعدی

نگاهی به استایل رعنا آزادی ور

ی دسامبر 22 , 2019
نگاهی به استایل رعنا آزادی ور با نگاهی به استایل […]
نگاهی به استایل رعنا آزادی ور

ممکن است بپسندید