0

تعبیر خواب خر 

تعبیر خواب خر

تعبیر خواب خر

با تعبیر خواب خر یا الاغ از بخش تعبیر خواب سایت سرگرمی جیران همراه باشید.

تعبیر خواب خر

حضرت دانیال(ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب خر، بخت و اقبال و بزرگی می‌باشد و هر بدی و خوبی که در آن ببینی به بخت و اقبال تو برمی‌گردد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب خر ماده، زن یا «کنیزک» است.
بدست آوردن خر

حضرت دانیال(ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی صاحب خری شده‌ای، یا خری که وارد خانۀ تو شده است را گرفته و به جایی بستی، تعبیرش این است که درِ خیرات و رحمت بروی تو باز می‌شود و بهره‌مند خواهی شدو از غم و اندوه و یا نگرانی نجات پیدا می‌کنی .

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خری را خریده‌ای، ولی پولش را پرداخت نکرده‌ای، یـعـنـی به خاطر حرفی که به یکی از بزرگان می‌زنی، به تو خیر و منفعت می‌رسد.

عوض کردن خر

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سوار خر دیگری شده‌ای، یا خر خودت را فروخته‌ای و خر دیگری خریده‌ای، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خر خودت را با خر دیگری عوض کرده‌ای، یـعـنـی حال و روز تو دگرگون می‌کند.

‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: اگر ببینی خر خود را با خر دیگر عوض کرده‌ای، اگر خر جدید بدتر باشد، یـعـنـی حال و روز تو بد می‌شود و دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی، ولی اگر بهتر باشد، یـعـنـی حال و روز تو بهتر می‌شود و مال و اموالت افزایش می‌یابد .

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی خر خود را با قاطر یا اسب عوض کرده‌ای، یـعـنـی از «پادشاه» به تو مال و منفعت می‌رسد.

موارد پیشنهادی


سوار خر

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر سوار شدن روی خر با توجه به رنگ آن به این صورت می‌باشد:

خر سیاه: یـعـنـی بزرگی و ریاست و سروری به دست می‌آوری.

خر سفید: یـعـنـی به عزت و جاه دنیا می‌رسی.

خر سبز: یـعـنـی زاهد و پرهیزکار شده و به خیر دنیا و آخرت می‌رسی.

خر سرخ:یـعـنـی به خوشی و آسایش دنیا می‌رسی.

خر زرد: یـعـنـی بیمار می‌شوی.

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سوار خری شده‌ای و آن خر در زیر تو بانگ و فریاد و عرعر می‌کند، تعبیرش این است که زن تو بداخلاق و بدرفتار خواهد بود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر، تو را روی پشتش گذاشته و به بالا برده یا از روی آب رد کرده است، یـعـنـی حال و روز و بخت و اقبال تو خوب و برقرار و باقوت می‌شود.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سوار خر می‌باشی ولی خر به طور درجا روی زمین افتاد، یـعـنـی از دنیا می‌روی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سوار خر شدی ولی خر زیر تو مرد، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سوار خر دیگری شده‌ای، یـعـنـی معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از خر افتاده‌ای، یـعـنـی فقیر می‌شوی. اگر ببینی از روی خری که برای تو نمی‌باشد افتاده‌ای، یـعـنـی کسی به تو ضرر و زیان می‌رساند.

امام صادق(ع)می‌فرمایند: تعبیرهای سوار شدن روی خر عبارتند از: 1. بخت و اقبال 2. کامیابی و بهره‌مندی  3. مرتبه 4. فرمانروائی.
صدای خر

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب بانگ و فریاد و عرعر خر خوب نمی‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … اِنَّ اَنكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ _… که نامطبوع‌ترین آوازها آواز خران است (لقمان-19).

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سوار خری شده‌ای و آن خر در زیر تو بانگ و فریاد و عرعر می‌کند، یـعـنـی زن تو بداخلاق و بدرفتار خواهد بود.

خوردن خر

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت خر می‌خوری، تعبیرش این است که از راه تجارت مال و نعمت به دست می‌آوری.

اگر ببینی خر خودت را کشته‌ای و از گوشت آن می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال خودت را خرج می‌کنی.

اندام خر

چشم:

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی خر تو یک چشم دارد یا اینکه چشمش ضعیف می‌باشد، تعبیرش این است که در به دست آوردن معاش و مایحتاج زندگانی دچار آشفتگی می‌شوی. اگر ببینی خر تو اصلاً چشم ندارد، یـعـنـی مال و اموال خود را از دست می‌دهی.

سم خر:

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر سُم خر، مال و اموال می‌باشد. اگر ببینی سم خر به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.

نعل خر:

تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی نعل خر داری، یـعـنـی از طریق مسافرت مال و اموال به دست می‌آوری.

دم خر:

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی دم خر در دست داری، یـعـنـی به اندازه آن مال و نعمت به دست می‌آوری.

بار خر

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی خر تو قوی و پرزور است و به خوبی بار می‌برد، تعبیرش این است که کسب و کار دنیا برایت سهل و آسان خواهد بود، ولی اگر ضعیف و کم زور است و به خوبی بار نمی‌برد، یـعـنـی کسب و کار دنیا برایت به سختی انجام می‌گیرد.

اگر ببینی بار سنگینی روی خر گذاشته‌ای و خودت هم روی بارها نشسته‌ای، یـعـنـی به حدی ثروتمند می‌شوی که حساب اموال خودت را از دست می‌دهی.

رفتار و اندام مثل خر

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مانند خر می‌روی، تعبیرش این است که دچار تنگدستی می‌شوی، ولی عمر طولانی خواهی داشت.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پای تو مثل پای خر می‌باشد، یـعـنـی قوت و جاه و مقام تو بیشتر می‌شود.

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی مثل خر سم داری، یـعـنـی مقداری مال و اموال اندک به دست می‌آوری. ‌‌‌‌‌

کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که عمر خود را به شادی و خوشی می‌گذرانی،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی سم‌های تو افتاده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مثل خر دم داری، یـعـنـی مال و نعمت تو زیاد می‌شود و زندگی را به شادی و خوشی می‌گذرانی، ولی دین و ایمان تو سست می‌شود .

همراهی خر با حیوانی دیگر

قاطر:

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی خر تو با قاطری همراه شده است، تعبیرش این است که مال و معاش و مایحتاج زندگانی تو از سفر به دست می‌آید.

اسب:

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو با اسب همراه شده است، یـعـنـی معاش و مایحتاج زندگانی تو از طریق  «پادشاه» می‌رسد، ولی با ظلم و ستم.

گوسفند:

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو با گوسفندی همراه شده است، یـعـنـی مال و اموال تو از جائی حلال می‌باشد .

کُرّه:

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو با کُرّه‌ای همراه شده است، یـعـنـی مال و معاش تو از دزدی خواهد بود.

پرنده:

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو با پرنده‌ای همراه شده است، یـعـنـی مال و معاش و مایحتاج زندگانی تو از طریق کسی به دست می‌آید که تعبیر آن پرنده به آن شخص مربوط می‌باشد[مثلا اگر با عقاب همراه بود، مال و معاش و مایحتاج زندگانی تو از طریق پادشاه به دست می‌آید؛ برای اطلاع بیشتر به تعبیر همان پرنده مراجعه شود]


بیشتر بخوانید: ماست و دوغ معمولی بخوریم یا پروبیوتیک؟


سایر موارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی خر تو مرد، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.

جابر مغربی می‌گوید: اگر خری را ببینی که صاحب آن را نمی‌شناسی، یـعـنـی نخواهی فهمید که مال و اموال تو از کجا به دست آمده است.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر تو دزد شده است، یـعـنـی زنت به فساد مشهور می‌شود و از او جدا خواهی شد.

اگر ببینی با خر آمیزش می‌کنی، یـعـنـی مال و اموال خود را پیدا کرده و به دست می‌آوری.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خر تو ماده و آبستن است، تعبیرش امیدواری و افزایش خیر و خرمی می‌باشد.

امام صادق(ع) می‌فرمایند: تعبیر کسی که خر کرایه می‌دهد، حکومت کردن و مدیریت نمودن است، و همچنین کسی است که کارها را برقرار می‌کند و نظم و سر و سامان می‌دهد، و همچنین کسی است که از معاش و تامین مایحتاج زندگانی نگهداری و حمایت می‌کند.

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر گله‌بانی و چوپانی و چراندن خر، بخت و اقبال می‌باشد.

اگر ببینی جانوران درنده‌ای که داشته‌ای همگی تبدیل به خر شده‌اند، یا یکی از آن‌ها تبدیل به خر و یکی گاو و یکی دیگر شتر و دیگری گوسفند، یـعـنـی رزق و روزی تو بیشتر می‌شود، ولی دین و ایمان تو دچار لطمه و آسیب خواهد شد.

حضرت دانیال(ع) می‌فرمایند: اگر خرهای بسیاری را ببینی، یـعـنـی مال و اموال و نعمت تو زیادتر می‌شود.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای خر عبارتند از:

 1. بخت
 2. کامیابی و بهره‌مندی
 3. فرمانروائی
 4. مال
 5. زن
 6. شادی
 7. عزت
 8. اقبال
 9. بزرگی
 10. درجه و رتبه و مرتبه.

تعبیرهای مختلفی که برای یک خواب وجود دارند به معنای این نیستند که یک تعبیر درست و بقیه غلط می‌باشند، بلکه ممکن است برای شخصی یک تعبیر درست باشد و برای شخصی دیگر تعبیری دیگر، یا برای یک شخص در یک زمان و شرایط یک تعبیر صحیح باشد و در زمان و شرایط دیگر تعبیری دیگر صحیح باشد، یا چند تعبیر یا حتی تمامی تعبیرها اتفاق بی‌افتد. به طور کلی یک راه برای اینکه بفهمی کدام تعبیر مربوط به خواب تو می‌شود این است که بررسی کنی کدامیک از تعبیرها شباهت و تطابق بیشتری با رویدادها و افکار و کارها و … که تا به حال اتفاق افتاده‌اند دارند.

نظرات کاربران

 •  چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 •  چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 •  چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 •  چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 + 7 =

مشاهده بیشتر